Preskočiť na hlavný obsah

Domov

Aktuality

Centrum výnimočnosti NATO pre strategickú komunikáciu prednedávnom publikovalo ďalší dokument zo série „Virtual Manipulation Brief“. Ide o sériu krátkych analytických výstupov, ktoré sú venované rôznym špecifickým témam z oblasti manipulácie s informáciami vo virtuálnom priestore. Najnovšia publikácia je venovaná jednej z najviditeľnejšie diskutovaných technológií súčasnosti, generatívnej umelej inteligencii, a jej využívaniu pri šírení ruskej propagandy na sociálnych sieťach.  

Počas monitorovania informačného prostredia v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu 2024 získala ESVČ zásadné podozrenia na FIMI aktivity, ktoré podsúvali európskemu publiku ruské dezinformačné naratívy narúšajúce volebné procesy v členských štátoch EÚ. Cieľom bolo pravdepodobne ovplyvniť vnímanie a verejnú mienku voličov.

Hybrid CoE: Budovanie odolnosti proti hybridným hrozbám – príklady zo severských štátov (originálny názov: Hybrid CoE Working Paper 31: Hybrid CoE Working Paper 28: Building resilience to hybrid threats: Best practices in the Nordics) Hybrid CoE je autonómna medzinárodná sieťová organizácia na boj proti hybridným hrozbám. Centrum bolo založené v roku 2017 prvými 9 členmi…

Národný bezpečnostný úrad: Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike roku 2023 Národný bezpečnostný úrad nedávno publikoval Správu o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2023. Tento každoročne vydávaný dokument prináša prehľad o stave kybernetickej bezpečnosti a hrozieb za prechádzajúci rok, štatisticky informuje o zachytených kybernetických incidentoch a opisuje aktivity a opatrenia Úradu v…


Strategické dokumenty

Základné koncepčné a strategické dokumenty v oblasti hybridných hrozieb

Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám

Dokument  vychádza z Bezpečnostnej stratégie SR (schválenej v roku 2021) a z programového vyhlásenia vlády na roky 2021 až 2024. Náš štát ním reaguje na zmeny medzinárodného bezpečnostného prostredia. Úlohou Akčného plánu koordinácie boja proti hybridným hrozbám (APHH) je doplniť a posilniť koordinovaný mechanizmus boja proti takémuto pôsobeniu.

Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám

V roku 2017 Bezpečnostná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie č. 538, v ktorom identifikovala hybridné hrozby ako zásadný problém pre Slovensko ako člena EÚ a NATO. V tejto súvislosti bola vypracovaná Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, ktorá okrem iného obsahuje definíciu pojmu hybridné hrozby a návrh inštitucionálneho rámca a opatrení na posilnenie odolnosti krajiny.

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky

Ide o zásadný strategický dokument v oblasti bezpečnosti štátu. Vychádza z Ústavy Slovenskej republiky a ďalších medzinárodných politických i zmluvných záväzkov Slovenskej republiky. Bezpečnostná stratégia pomenúva hodnoty nášho štátu, životne dôležité bezpečnostné a strategické záujmy Slovenska, ako aj ciele v oblasti bezpečnostnej politiky. 

Hybridné hrozby: Komplexný model odolného ekosystému (2023)

Ide o najnovší dokument EU JRC, ktorý sa venuje budovaniu odolnosti voči hybridným hrozbám z koncepčného hľadiska. Sedem prípadových štúdií uvedených v tomto dokumente poukazuje na to, do akej miery môžu aktivity hybridných hrozieb narušiť a oslabiť základy dobre fungujúceho demokratického ekosystému. Nový model reflektuje na aktuálnu bezpečnostnú situáciu v Európe a vzhľadom aj na aktuálne prebiehajúcu Ruskú vojnu na Ukrajine navrhuje súbor opatrení a aktivít na posilnenie našej spoločnej odolnosti. Vzdelávací kurz o hybridných hrozbách pre zamestnancov verejnej správy: posilnite Vašu odolnosť voči hybridným hrozbám

Potreba vzdelávacieho kurzu vznikla v rámci projektu, ktorého cieľom je budovať odborné kapacity, mapovať zraniteľnosti voči hybridným hrozbám a realizovať protiopatrenia vo verejnej správe v boji proti hybridným hrozbám za účelom budovania odolnosti Slovenska.

Zistiť viac

Nadchádzajúce podujatia

Podujatia