Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Partneri

Ministerstvo vnútra SR

Stručná informácia o aktivitách MV SR v rámci národného projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ (projekt): 

Ministerstvo vnútra SR je v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (ďalej len kompetenčný zákon) ústredný orgán štátnej správy pre: 

 1. ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu štátnych hraníc, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, atď.;
 2. všeobecnú vnútornú správu, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy, organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a orgánmi miestnej štátnej správy;
 3. Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor;
 4. koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej správy.

Vzhľadom na šírku svojich kompetencií plní MV SR kľúčovú úlohu pri budovaní odolnosti SR voči hybridným hrozbám v doméne vnútornej bezpečnosti, krízového riadenia, verejnej správy a ich jednotlivých pod-doménach. 

S cieľom systematizovať a skvalitniť výkon verejnej správy v daných oblastiach a prispieť tak k zvýšeniu odolnosti Slovenskej republiky ako takej voči hybridným hrozbám Ministerstvo vnútra SR vytvorilo Centrum boja proti hybridným hrozbám (ďalej len CBHH MV SR) ako analytické, metodické a koordinačné pracovisko vo vzťahu k jednotlivým útvarom a súčastiam MV SR, ktorých sa problematika hybridných hrozieb dotýka. 

Zapojením MV SR do projektu sa posilnili analytické a odborné kapacity pre: 

 • monitoring, analýzu, vyhodnocovanie hybridných hrozieb v rámci oblastí spadajúcich do kompetencie MV SR, vrátane tvorby situačného prehľadu; 
 • systemizáciu zberu, vyhodnocovania a spracovania indikátorov hybridných hrozieb v rámci rezortu ministerstva;
 • koordinácie aktivít v danej oblasti medzi jednotlivými zložkami MV SR;
 • prípravu opatrení a verejných politík voči hybridnému pôsobeniu; 
 • podporu tvorby, realizácie a merania efektívnosti výstupov strategickej komunikácie v tejto oblasti. 

Vzhľadom na šírku kompetencií je pre budovanie odolnosti VS, ale i celej spoločnosti, kľúčová efektívna, včasná a kvalitná strategická komunikácia o aktivitách MV SR vo sfére svojich kompetencií. Komunikačné kanály MV SR na sociálny sieťach patria, čo sa týka ich dosahu a výtlaku, medzi najúspešnejšie spomedzi všetkých subjektov verejnej správy. Významnou súčasťou aktivít projektu preto je aj posilnenie spôsobilostí pre strategickú komunikáciu ako nástroja na zvyšovanie odolnosti voči dezinformačnému pôsobeniu a informačným operáciám. V rámci projektu boli preto navýšené kapacity v oblasti strategickej komunikácie rezortu. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Stručná informácia o aktivitách MZVEZ SR v rámci národného projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ (projekt):

MZVEZ SR sa venuje viacerým oblastiam, ktoré priamo súvisia s bojom proti hybridným hrozbám a budovaním odolnosti štátu voči nim, a to predovšetkým v doméne zahraničnej politiky SR. Dlhodobo je aktívne v boji proti dezinformáciám týkajúcich sa zahraničnej politiky, v problematike zahranično-politických aspektov kybernetickej a energetickej bezpečnosti a zabezpečuje tiež informovanie o hybridnom pôsobení v zahraničí prostredníctvom siete zastupiteľských úradov.

Rezort je tiež komunikačným kanálom pre bilaterálne a multilaterálne konzultácie so spojencami v rámci NATO a EÚ o témach spojených s bojom proti hybridným hrozbám a posilňovaním odolnosti štátu. MZVEZ SR taktiež zastupuje SR pri tvorbe politík v tejto oblasti na príslušných medzinárodných fórach a v pracovných skupinách medzinárodných organizácií.

Zapojením MZVEZ SR do projektu sa posilnili analytické a odborné kapacity pre:

 • detekciu, monitoring, analýzu, vyhodnocovanie hybridných hrozieb, vrátane tvorby situačného prehľadu;
 • prípravu opatrení voči hybridnému pôsobeniu, vrátane kybernetickej diplomacie a bezpečnosti a šíreniu dezinformácií týkajúcich sa zahraničnej politiky, a to aj v oblasti posilňovania odolnosti voči dezinformáciám a informačným operáciám;
 • efektívnu tvorbu a realizáciu výstupov strategickej komunikácie v tejto oblasti.

Výstupmi projektu sú interné prehľady a analýzy o hybridnom pôsobení voči SR a jej spojencom a partnerom, ako aj o trendoch šírenia dezinformácií v SR. Ďalšími výstupmi projektu sú komunikačné aktivity, vrátane tých na sociálnych sieťach, týkajúce sa zahraničnej politiky SR, jej hodnotového a spojeneckého ukotvenia, ako aj vyvracania dezinformačných naratívov vo sfére zahraničnej politiky.

Vďaka projektu prišlo aj k posilneniu medzinárodnej spolupráce a zdieľaniu skúseností s partnermi na bilaterálnej úrovni, ako aj v rámci príslušných medzinárodných organizácií.  V rámci rezortu boli zároveň posilnené vzdelávacie aktivity o hybridných hrozbách a kybernetickej diplomacii.

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo obrany SR (MO SR) je v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 575 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredný orgán štátnej správy pre:

 1. riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,
 2. výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 3. koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,
 4. koordináciu obranného plánovania,
 5. zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
 6. koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
 7. vojenské spravodajstvo,
 8. alternatívnu službu.

MO SR zriadilo v rámci Kancelárie ministra obrany odbor pre hybridné hrozby a strategickú komunikáciu.

Zámerom je vybudovanie analytických a odborných kapacít pre detekciu, analýzu a prípravu opatrení na zmierňovanie hybridných hrozieb, vrátane šírenia dezinformácií. MO SR presadzuje záujmy a ciele definované strategickými dokumentmi SR, akými sú Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR, Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám, ako aj strategickými dokumentmi prijatými na úrovni EÚ a NATO. Primárnou úlohou odboru je podieľať sa na zabezpečení strategickej komunikácie v oblasti kompetencií MO SR, ako aj tvorbe legislatívnych a nelegislatívnych opatrení proti hybridnému pôsobeniu, ktorých cieľom je vytváranie efektívneho odstrašenia, zvýšenie odolnosti cieľových skupín, zníženie účinku vplyvových informačných operácií a pod.  Strategická komunikácia je v súlade s komunikačnou stratégiou rezortu obrany, pričom v komunikácii predstavujeme víziu rezortu obrany ako moderného,  kompetentného a do najvyššej miery transparentného garanta obrany a spolugaranta euroatlantického ukotvenia SR.

MO SR je zároveň gestorom Akčného plánu na koordináciu boja proti hybridným hrozbám na roky 2022 – 2024, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 235/2022 z 30. 3. 2022. MO SR vypracovalo návrh novely zákona č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru Národnou radou SR. Cieľom novely bolo zriadenie nového stáleho výboru Bezpečnostnej rady SR pre hybridné hrozby, vďaka ktorému sa posilnia kapacity na celoštátnej úrovni v oblasti hybridných hrozieb. V súlade s aktivitami národného projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ MO SR pripravuje aj Stratégiu SR pre boj s hybridnými hrozbami.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Poslaním Akadémie Policajného zboru v Bratislave je pripravovať vysokoškolsky kvalifikovaných a profesionálne zdatných odborníkov pre útvary Policajného zboru, odborné pracoviská Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ďalších štátnych a neštátnych bezpečnostných služieb. Tiež zabezpečovať ďalšie vzdelávanie, rozvíjať vedecké poznanie vo vedných a študijných odboroch, uskutočňovať vedeckú výchovu formou rigorózneho, doktorandského štúdia, habilitačného a inauguračného konania.

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu je zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb prostredníctvom realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch verejnej správy, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít, získaním nových kompetencií a zručností subjektami verejnej správy.

Projekt je realizovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v spolupráci so štyrmi partnermi: Akadémiou Policajného zboru v Bratislave, Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Úradom vlády SR.

V rámci projektu budú realizované hlavné aktivity, a to:

Aktivita č. 1: Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít verejnej správy v boji proti hybridným hrozbám.

Aktivita č. 2: Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlenenie problematiky hybridných hrozieb do kurikúl Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre potreby Policajného zboru a verejnej správy.

V kontexte Aktivity č. 2 Akadémia Policajného zboru v Bratislave zrealizuje komparatívny výskum, ktorého cieľom bude najmä určenie jednotných postupov v oblasti identifikácie, potlačovania a prevencie prejavov hybridných hrozieb. Zároveň bude koordinovaná edukačná činnosť študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, príslušníkov Policajného zboru a zamestnancov verejnej správy pôsobiacich pri odhaľovaní a prevencii prejavov hybridných hrozieb.

Cieľovou skupinou sú najmä študenti Akadémie Policajného zboru v Bratislave, príslušníci Policajného zboru a zamestnanci verejnej správy.

Výstupy jednotlivých aktivít projektu v podobe metodických, koncepčných, učebných a vedecko-výskumných materiálov budú zahŕňať odporúčania teoretického a praktického charakteru, ktoré môžu byť použité najmä na účely inovovania praktických postupov zamestnancov verejnej správy a príslušníkov Policajného zboru pri vyhľadávaní, identifikovaní, objasňovaní a neutralizácii hybridných hrozieb. Zároveň realizácia vzdelávacích programov zabezpečí predovšetkým zvýšenie povedomia, odbornosti študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave, príslušníkov Policajného zboru a zamestnancov verejnej správy o problematike hybridných hrozieb.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

Úrad vlády SR

Úrad vlády SR (ÚV SR) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky. Kontroluje plnenie úloh štátnej správy a hospodárenie s prostriedkami určenými na plnenie jej úloh, ako aj na vybavovanie petícií, oznámení a podnetov. Úrad plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej poradných orgánov.

V rámci národného projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ vznikol v júni 2022 na ÚV SR odbor pre strategickú komunikáciu. Má v kompetencii riešenie problematiky strategickej komunikácie na celoštátnej úrovni. Spolupracuje so Situačným centrom (SITCEN) Kancelárie Bezpečnostnej rady SR (KBR). SITCEN poskytuje komplementárne analytické zázemie. Vláda Slovenskej republiky prijala v júni 2023 Koncepciu strategickej komunikácie SR, ktorá predstavuje nový model pre koordinovanú komunikáciu štátu a je impulzom na vznik ďalších kapacít a útvarov pre strategickú komunikáciu (viac v časti Základné dokumenty).

Základným princípom na vykonávanie úkonov odboru pre strategickú komunikáciu je verejná vytrvalá a transparentná komunikácia v témach prislúchajúcich tak ÚV SR, ako aj koordinácia strategických naratívov naprieč kľúčovými ústrednými orgánmi štátnej správy. Hlavnými cieľmi sú zlepšenie informovanosti obyvateľstva v kľúčových otázkach celoštátneho významu, akými sú členstvo Slovenska v EÚ a NATO, ako aj zvyšovanie dôvery občanov v štát a jeho demokratické inštitúcie. Strategickou komunikáciou si taktiež kladie za cieľ zvyšovať povedomie v oblasti hybridných hrozieb zrozumiteľným vysvetľovaním príslušných tém v spolupráci s ďalšími aktérmi zapojenými do boja proti hybridným hrozbám.

Odbor pre strategickú komunikáciu je súčasťou Kancelárie bezpečnostnej rady SR a svojimi aktivitami plní úlohy súvisiace s bezpečnosťou Slovenska. V čase digitálnej revolúcie totiž bezpečnosť štátu presahuje tradičné otázky ochrany hraníc či energetickej bezpečnosti a musí reagovať aj na nástrahy v informačnom priestore. Príkladom, ako môžu dezinformácie ohroziť bezpečnosť štátu, bola pandémia Covid-19.  

Odbor tvorí komunikačný a koordinačný tím, ktorého aktivity sú zamerané na komunikáciu kľúčových tém verejnosti, ktorými sú členstvo Slovenska v EÚ a NATO, zvyšovanie dôvery občanov v štát a jeho demokratické inštitúcie.

Medzi ďalšie aktivity odboru patria:

 • medzirezortná koordinácia strategickej komunikácie,
 • tvorba komunikačných podkladov,
 • tvorba informačných kampaní,
 • odborné projektové výstupy,
 • správa sociálnych sietí ÚV SR,
 • interná strategická komunikácia,
 • osveta v médiách/ na verejnosti/ v zahraničí.