Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy v oblasti hybridných hrozieb. 

Obsah

Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy v oblasti hybridných hrozieb 

Cieľ vzdelávania

Cieľom vzdelávacej aktivity je umožniť frekventantom e-learningu získať základný prehľad o problematike hybridných hrozieb, ich formách a spôsoboch ochrany pred nimi.  

E-learning frekventantom poskytne vedomosti o koncepte hybridných hrozieb, jeho historickom i súčasnom využití ako i jednotlivých formách pôsobenia. Na konkrétnych príkladoch ukáže formy, ktorými nepriateľskí štátni aktéri využívajú tieto nástroje na dosahovanie vlastných geopolitických a strategických cieľov bez potreby nasadenia vojenských síl a prostriedkov. Pozornosť bude venovaná verejným politikám prijímaným v tejto oblasti na úrovni EÚ a Slovenska ako i identifikovaniu príkladov dobrej praxe pri čelení týmto hrozbám. 

Cieľová skupina 

E-learning je široko dostupný pre všetkých zamestnancov relevantných subjektov verejnej správy – vrátane subjektov regionálnej samosprávy.   

Forma vzdelávania

12 prednahratých video lekcií od odborníkov z radov štátnej správy i akademickej obce, a k nim prislúchajúce vzdelávacie materiály využiteľné aj po skončení kurzu. Vzdelávanie je zabezpečené prostredníctvom e-learningovej platformy MV SR.  

Spôsob a podmienky ukončenia kurzu

Frekventant, ktorý sa zúčastní kurzu sa môže zúčastniť na záverečnom teste, ktorým sa kurz ukončuje. Záverečný test pozostáva z 12 testových otázok. Po úspešnom absolvovaní kurzu vydá centrum absolventovi potvrdenie o úspešnom absolvovaní. 

Tento e-learning môže slúžiť aj ako príprava a úvod, nie však ako náhrada, do rozsiahlejšieho viacdňového vzdelávania o problematike hybridných hrozieb, ktoré realizuje Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Spôsob prihlásenia

Pri registrácii do e-learningu používajte vašu pracovnú e-mailovú adresu. Spôsoby registrácie medzi zamestnancami Ministerstva vnútra SR a ostatnými zamestnancami verejnej správy sú odlišné – pozrite si dolu priložené manuály. Po prihlásení v časti “Môj profil” uveďte ako dôvod vzdelávania Hybrid2023. Po vyplnení časti “Môj profil” vám bude obsah vzdelávacieho kurzu o hybridných hrozbách sprístupnený do 48 hodín.

Ak sa neprihlásite vašou pracovnou e-mailovou adresou a neuvediete ako dôvod vzdelávania Hybrid2023, nebude vám sprístupnený obsah vzdelávacieho kurzu o hybridných hrozbách.

V prípade otázok alebo problémov s registráciou nás kontaktujte na hybrid@minv.sk.

Pri registrácii a používaní e-learningovej platformy musia účastníci využiť nasledujúce návody:

Návod na registráciu do e-learningu.

Návod na používanie platformy e-learningu.


Prihlásenie do e-learningu.