Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Základné informácie

Centrum boja proti hybridným hrozbám: úlohy a úspechy

Nárast prejavov hybridných hrozieb, ktoré ohrozujú základy demokratického právneho štátu predstavuje jedno z najvážnejších rizík pre bezpečnosť štátu. Jedným z významných zdrojov šírenia hybridných hrozieb v spoločnosti je aj cieľavedomé a dlhodobé šírenie propagandy, dezinformácií a klamlivých informácií, najmä v prostredí internetu, ktoré tvorí živnú pôdu pre nárast antisystémových, antidemokratických politických postojov, ktoré častokrát prerastajú aj do násilných trestných činov. 

S cieľom zvýšiť svoje kapacity na efektívne monitorovanie, analýzu a zvyšovanie odolnosti voči hybridným hrozbám  MV SR iniciovalo v roku 2021 prípravu národného projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ so zapojením štyroch partnerov – Akadémie Policajného zboru v Bratislave, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí  SR, Úradu vlády SR. 

Cieľom dvojročného projektu je zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS. Súčasťou projektu je aj založenie Centra boja proti hybridným hrozbám (CBHH) v rámci rezortu Ministerstva vnútra SR, ktoré slúži ako metodické, koordinačné a odborné pracovisko MV SR v danej oblasti. 

Hlavné úlohy CBHH MV SR:

 • Vytváranie pravidelných analytických výstupov rôzneho charakteru (týždenné, mesačné, tematické analýzy, analýzy prieskumov verejnej mienky, dátové analýzy) ktoré prispejú k lepšiemu nastaveniu politík a situačnému povedomiu smerujúcemu k prijatiu adekvátnych opatrení na zvyšovanie odolnosti voči hybridným hrozbám. 
 • Vytvorenie metodiky a systému na zber informácií o incidentoch a udalostiach vykazujúcich prvky hybridných hrozieb v rámci rezortu MV SR a ich vyhodnocovanie a spracovanie. 
 • Zvyšovanie povedomia a znalostí v radoch subjektov VS spadajúcich pod rezort MV SR o problematike hybridných hrozieb formou vzdelávaní, prednášok a tvorby informačných materiálov. 
 • Komunikácia so zahraničnými partnermi v oblasti vecnej pôsobnosti MV SR týkajúca sa zvyšovania odolnosti a boja proti hybridným hrozbám. 
 • Audit strategickej komunikácie a spolupodieľanie sa na vytvorení komunikačných stratégií pre MV SR. 
 • Analytická podpora pre aktivity MV SR a PZ SR v oblasti strategickej komunikácie. 
 • Audit odolnosti vybraných subjektov štátnej správy voči hybridným hrozbám, mapovanie zraniteľností a návrhy opatrení. 
 • Vypracovanie komplexných scenárov simulácie hybridných útokov zapájajúcich široké spektrum aktérov verejnej správy a ostatných zložiek bezpečnostného systému SR a ich priama realizácia.

Úspechy CBHH MV SR:

 • Hĺbková analýza zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbám – 21 kapitol, 11 zapojených inštitúcií, návrh vyše 120 konkrétnych odporúčaní. Analýza identifikuje najzávažnejšie zraniteľnosti analyzovaných inštitúcií, nimi spravovaných oblastí štátnej správy, legislatívy a procesov a navrhuje opatrenia. Schválená v režime „vyhradené“ v BR SR, uznesením č. 818 z dňa 12.4.2023.
 • Verejná verzia Hĺbková analýza zraniteľností vybraných orgánov štátnej správy voči hybridným hrozbámzhrnutie najdôležitejších zistení a odporúčaní vo forme pre odbornú i širokú verejnosť.
 • Analýza Voľby 2023 adezinformácie skúmajúca najvýznamnejšie snahy o narušenie priebehu volieb a reakcie zo strany sociálnych médií aštátu.
 • E-learning o hybridných hrozbách pre verejnú správu s viac ako 500 zapojenými účastníkmi 
 • Vytvorenie systému  identifikovania a vyhodnocovania indikátorov hybridných hrozieb v rezorte MV SR so zapojením viacerých útvarov MV SR. 
 • Realizácia prvej národnej simulácie komplexného scenára krízovej situácie s hybridnými hrozbami CHIMÉRA `23 majúcej za cieľ precvičiť komunikáciu, výmenu informácií a rozhodovacie procesy. Simulácia bola realizovaná  v spolupráci s Európskym centrom výnimočnosti na boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách (Hybrid CoE) so zapojením 14 subjektov z verejnej správy.
 • Podpora rezortnej strategickej komunikácie – organizácia týždenných koordinačných stretnutí, spolupráca s tlačovým odborom kancelárie ministra vnútra a odborom komunikácie a prevencie Prezídia PZ SR na špecifických komunikačných kampaniach, pri príprave komplexnej internej Analýzy StratCom-u a zabezpečenie rôznych analýz v oblasti komunikácie (dátové, neuromarketingové, týkajúce sa prieskumov verejnej mienky, lingvistické, atď.). 
 • Spustenie webovej stránky www.hybridnehrozby.sk – portál obsahujúci všetky informácie, relevantné dokumenty, analýzy, výstupy k téme hybridných hrozieb. 
 • Verejná kampaň na sociálnych sieťach o hoaxoch a ich dopadoch #ZastavmeHoaxy v spolupráci s Prezídiom PZ SR a Tlačovým odborom Kancelárie ministra vnútra SR s 4 miliónmi videní a takmer 5 miliónmi interakcií.
 • Komplexná právna analýza zákona o volebnej kampani s návrhmi legislatívnych zmien a opatrení v oblasti volebnej legislatívy zvyšujúcich odolnosť volebných procesov.
 • Odborná a obsahová spolupráca na príprave akreditovaného vzdelávania pre pracovníkov verejnej správy a polície SR o hybridných hrozbách realizovaného Akadémiou PZ SR v Bratislave.
 • Koncepcia budovania odolnosti SR voči hybridným hrozbám (obsahová príprava materiálu, bude predložený vláde SR) – aplikácia a rozpracovanie konkrétnych opatrení z Hĺbkovej analýzy zraniteľnosti.
 • Koncepcia strategickej komunikácie MV SR – materiál pripravený v spolupráci s TO KMV určujúci hlavné strategické ciele komunikácie, nástroje, cieľové skupiny.
 • Súčasť víťazného slovenského tímu na medzinárodnej simulácii informačného pôsobenia v Rige organizovaného spoločne Hybrid CoE a NATO StratCom CoE.