Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Slovník

Slovník

Informácie vychádzajú z druhého vydania krátkeho terminologického slovníka pre oblasť hybridných hrozieb z dielne NBAC. Terminologický slovník sumarizuje aktuálne definície odborných termínov používané v oblasti boja proti hybridným hrozbám. Slovník je určený najmä pre potreby príslušníkov a zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí sa problematike hybridných hrozieb venujú v rámci plnenia služobných alebo pracovných povinností.

PDF verzia slovníka je prístupná na stránke NBAC tu: HH-Slovnik-2023.pdf (gov.sk)

A

AGRESIA

(anglický ekvivalent: aggression)

Použitie ozbrojenej sily alebo inej formy násilia voči protivníkovi s cieľom ovládnuť alebo podrobiť si ho.

AKTÉR

(anglický ekvivalent: actor)

Aktívny účastník alebo spoluúčastník deja či udalosti. V rámci problematiky hybridných hrozieb ich delíme na štátnych a neštátnych aktérov.

AKCELERACIONIZMUS

(anglický ekvivalent: accelerationism)

Jeden zo súčasných myšlienkových prúdov založený na zrýchlení určitých politických, ekonomických alebo sociálnych procesov, ktoré majú za cieľ urýchliť rozvrat demokratického systému alebo kolaps spoločnosti.

ALTERNATÍVNA PRAVICA

(anglický ekvivalent: alt-right, alternative right)

Politický smer prepájajúci krajne pravicové a biele nacionalistické hnutie. Hnutie alt-right je aktívne prevažne v online priestore. Jeho ideológia obsahuje prvky rasizmu, antisemitizmu, antikomunizmu
i antifeminizmu.

AMPLIFIKÁCIA

(anglický ekvivalent: amplification)

Rozširujúce sa vyjadrenie nejakého pojmu, názoru či myšlienok alebo hromadenie nejakých názorov s podobným naratívom.

ANALÝZA RIZÍK

(anglický ekvivalent: risk analysis)

Proces podrobnej identifikácie rizík, určovania ich zdrojov a veľkosti, skúmania ich vzájomných vzťahov a predpovedania rozsahu negatívneho vplyvu na systém v prípade vzniku krízovej situácie.

ANEKDOTA

(anglický ekvivalent: anecdote)

Technika použitia osobných skúseností alebo izolovaných príkladov namiesto spoľahlivých argumentov alebo presvedčivých dôkazov získaných komplexným a metodickým výskumom. Jej cieľom je sprostredkovať určitú predstavu bez podrobností alebo kontextu zdôrazňovaním konkrétnej vlastnosti či zaujímavosti.

ANEXIA

(anglický ekvivalent: annexation)

Násilné pripojenie celého územia alebo časti územia iného štátu jednostranným aktom anektujúceho štátu, a to v rozpore s medzinárodným právom.

ARGUMENT ŠIKMOU PLOCHOU

(slovenský ekvivalent: klzký svah, anglický ekvivalent: slippery slope argument)

Argumentačný klam, ktorý tvrdí, že malé kroky automaticky povedú k reťazovej reakcii a výrazným (negatívnym) dôsledkom. Slúži predovšetkým ako varovanie pred neželaným vývojom, na manipulatívne ovplyvnenie či odvrátenie rozhodnutia alebo konania protistrany.

ASTROTURFING

Vyvolanie falošného dojmu silnej podpory určitého postoja alebo odporu voči nemu (napr. organizáciou demonštrácií, zapájaním sa do internetových diskusií, amplifikáciou niektorých názorov, falošnými blogmi či zdanlivo autentickými recenziami).

ASYMETRICKÁ HROZBA

(anglický ekvivalent: asymmetric threat)

Hrozba, na ktorej naplnenie sú potrebné podstatne menšie prostriedky ako sú potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany pred ňou.

ATRIBÚCIA

(anglický ekvivalent: attribution)

Hodnoverné priradenie skutku konkrétnemu aktérovi, pripisovanie významu objektu alebo situácii, určenie autorstva.

B

BALKANIZÁCIA INTERNETU

(anglický ekvivalent: splinternet, cyber-balkanization, internet balkanization)

Trieštenie jednotného a neobmedzeného internetu na viacero samostatných.

BLOCKCHAIN

Infraštruktúra, ktorá umožňuje rôznym distribuovaným softvérovým aplikáciám ukladať, uchovávať a sprístupňovať údaje (ale aj predpisy o spracovaní údajov – tzv. smart kontrakty) spôsobom, ktorý zaručuje vysokú dostupnosť a integritu týchto údajov (údaje sú autentické, nepopierateľné, nie je možné ich meniť a sú prakticky nezničiteľné) a ak je to žiadúce aj dôvernosť a vysokú mieru ochrany.

BLOG

(anglický ekvivalent: blog, weblog)

Webová stránka (napr. osobná, firemná) s publikovanými príspevkami blogera obsahujúcimi jeho myšlienky, názory alebo skúsenosti, ktoré si môže prečítať každý. Blogom je aj samotný príspevok.

BLOGER

Osoba, ktorá publikuje svoje príspevky na blogu.

BOOSTING (sponzorovanie) PRÍSPEVKOV

Platené sponzorovanie príspevkov s cieľom zvýšiť ich viditeľnosť a počet zobrazení na sociálnych sieťach.

BOT

(anglický ekvivalent: bot, webrobot)

Počítačový program, ktorý autonómne vykonáva automatické úlohy na internete, napr. simuláciu ľudskej komunikácie v rámci komunikácie so zákazníkom (chatbot). Bot môže byť zneužitý na astroturfing, šírenie správ na sociálnych sieťach, útoky na internetové služby či zvyšovanie počtu reakcií na konkrétny príspevok (tzv. lajkov).

BRÁNIACA SA DEMOKRACIA

(anglický ekvivalent: defensive democracy)

Politologický koncept, podľa ktorého má demokracia vystupovať aktívne pomocou právnych, mocenských a diskurzívnych nástrojov proti svojim ideovým nepriateľom vo vnútri systému, a to ešte predtým, než títo nepriatelia iniciujú naplnenie hlavných hrozieb, ktoré z ich existencie vyplývajú (predovšetkým závažné narušenie stability ústavného zriadenia či jeho zničenie). Kritika tomuto konceptu vyčíta, že aktivita štátu v reakcii na určitú hrozbu môže byť taká výrazná a represívna, že sama prekročí zákonnú hranicu.

C

CLOUD-COMPUTING

Poskytovanie služieb, aplikácií alebo programov uložených na serveroch na webe s tým, že používatelia k nim môžu pohodlne pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať ju prakticky odkiaľkoľvek.

CHEAPFAKE

(slovenský ekvivalent: lacná lož)

Obsah, ktorý bol pozmenený, zmanipulovaný, upravený, nesprávne označený alebo nesprávne kontextualizovaný prostredníctvom bežne dostupných technológií s cieľom šíriť nepravdivé informácie.

CHERRY-PICKING

(slovenský ekvivalent: klam neúplných dôkazov, anglický ekvivalent: suppressing evidence, fallacy of incomplete evidence)

Argumentácia založená na selektívnom výbere faktov a informácií, ktoré potvrdzujú jeden pohľad na vec, zatiaľ čo ignoruje fakty, ktoré sú v rozpore s týmto pohľadom.

CLICKBAIT

(slovenský ekvivalent: klikacia návnada)

Internetový obsah, ktorého hlavným účelom je motivovať používateľov k tomu, aby sledovali odkaz na webovú stránku a zvýšili tak jej čitateľnosť, sledovanosť alebo virálnosť. Častokrát ide o webové stránky s nízkou kvalitou a celkovou nízkou hodnotou obsahu. Základom clickbait-u sú predovšetkým senzačné, bulvárne alebo zavádzajúce názvy.

Č

ČERVENÝ SLEĎ

(slovenský ekvivalent: odklonenie, odpútanie pozornosti, anglický ekvivalent: red herring)

Úmyselné zameranie sa na irelevantnú alebo vedľajšiu dimenziu nejakého problému, javu, s cieľom odvrátiť pozornosť od jeho podstaty, prípadne dôležitejšej a relevantnejšej skutočnosti, ktorá je pre nejakého aktéra nepohodlná alebo ktorú by najradšej zamlčal.

D

DDoS ÚTOK

(anglický ekvivalent: distributed denial of service, DDoS)

Rozsiahly DoS útok. Ide o podtyp DoS útoku, pri ktorom sa na znefunkčnenie alebo zneprístupnenie služby využíva veľké množstvo súčasne útočiacich počítačov.

DEBUNKING

(slovenský ekvivalent: vyvrátenie nepravdivosti tvrdenia)

Vyvrátenie pravdivosti určitého tvrdenia alebo domnienky, na základe čoho môže byť dané tvrdenie alebo domnienka označená za nepravdivú.

DEEPFAKE

(slovenský ekvivalent: vysoko falošný obsah, syntetické médium)

Zavádzajúci neautentický audiovizuálny obsah vytvorený pomocou umelej inteligencie. Syntézou rôznych existujúcich vizuálnych a zvukových súborov umelá inteligencia vytvára falošný vizuálny alebo zvukový obsah, ktorý je v niektorých prípadoch bez použitia špecializovaného softvéru len ťažko odlíšiteľný od reality. Môže tak vytvoriť presvedčivý dojem, že daný obsah je reálny.

DEFENZÍVNY

(slovenský ekvivalent: obranný, anglický ekvivalent: defensive)

Určený na obranu, ochranu pred niečím neželaným.

DESTABILIZÁCIA

(anglický ekvivalent: destabilization)

Fáza hybridného pôsobenia, v rámci ktorej protivník zvýši intenzitu a agresivitu svojho vplyvového pôsobenia. Jeho pohnútkou môže byť vedomá kalkulácia alebo len výhodná príležitosť na výraznejšiu zmenu aktuálneho stavu, ktorá je v súlade s jeho strategickým záujmom. Prechod do fázy destabilizácie v informačnej doméne môže signalizovať napríklad zvýšenie tempa informačných operácií na podporu určitého naratívu protivníka, zvýšenie objemu šírených dezinformácií, zapojenie nástrojov automatizovaného šírenia dezinformácií alebo kybernetický útok na verejnoprávne informačné kanály. Destabilizačná fáza môže prejsť do fázy donucovania, ale aj deeskalovať späť do fázy prípravy, predovšetkým ak sa protivníkovi podarí naplniť jeho ciele.

DEZINFORMÁCIA

(slovenský ekvivalent: úmyselne falošná informácia, anglický ekvivalent: disinformation)

Overiteľne nepravdivá, zavádzajúca alebo manipulatívne podaná informácia, ktorá je zámerne vytvorená, prezentovaná a šírená s jednoznačným úmyslom klamať alebo zavádzať, spôsobiť nejakú ujmu alebo zabezpečiť nejaký zisk (napríklad hospodársky či politický). Dezinformácia často obsahuje element, ktorý je zjavne pravdivý, čo jej dodáva na dôveryhodnosti a môže tak skomplikovať jej odhalenie. Medzi dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira a paródie, ani správy a komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené.

DISKONFIRMAČNÉ SKRESLENIE

(slovenský ekvivalent: odmietanie/neschvaľovanie pre zaujatosť, anglický ekvivalent: disconfirmation bias)

Tendencia ľudí kriticky skúmať alebo dokonca ignorovať informácie, ktoré sú v rozpore s ich
predchádzajúcimi presvedčeniami, pričom nekriticky prijímajú informácie, ktoré sú v súlade s ich
predchádzajúcimi presvedčeniami.

DOJEM FALOŠNÉHO KONSENZU

(slovenský ekvivalent: dojem klamlivej zhody/ klamlivého konsenzu, dojem falošnej zhody, anglický ekvivalent: false consensus effect)

Kognitívne skreslenie, keď jednotlivci považujú svoje vlastné rozhodnutia a úsudky o správaní za relatívne bežné a primerané existujúcim okolnostiam, zatiaľ čo iné reakcie považujú za nezvyčajné, deviantné a nevhodné.

DOMÉNA

(anglický ekvivalent: domain name, domain)

Identifikácia subjektu alebo množiny subjektov v sieti internet, pričom domény sú definované podľa IP adries. Všetky technické prostriedky zdieľajúce spoločnú IP adresu využívajú tú istú doménu.

DOMÉNA HYBRIDNEJ HROZBY

(anglický ekvivalent: hybrid threat domain)

Oblasť pôsobenia hybridnej hrozby.

DONUCOVANIE

(slovenský ekvivalent: nátlak, anglický ekvivalent: coercion)

Fáza hybridného pôsobenia, kedy hybridné aktivity sú už viditeľné. Hlavnou črtou hybridného pôsobenia bude pravdepodobne použitie sily, napríklad nasadenie vojenských jednotiek

do bojových operácií bez vojenských insígnií preukazujúcich ich príslušnosť ku konvenčným ozbrojeným silám protivníka.

DoS ÚTOK

(slovenský ekvivalent: odoprenie služby, anglický ekvivalent: denial of service, DoS)

Typ kybernetického útoku na iný počítač alebo sieť, ktorého cieľom je akýmkoľvek spôsobom narušiť plynulý priebeh internetovej služby zahltením prístupového rozhrania neautentickými požiadavkami. Výsledkom je znefunkčnenie alebo zneprístupnenie poskytovanej služby ostatným užívateľom a negatívne dopady na finančnú pozíciu či reputáciu napadnutého poskytovateľa.

DOUBLETHINK

(slovenský ekvivalent: viera v protichodné názory)

Simultánne presvedčenie o správnosti protichodných myšlienok. Termín prvýkrát použil George Orwell vo svojom diele 1984. Doublethink je použitím logiky proti logike alebo neuvedomením si vlastného protirečenia.

DOXING

(slovenský ekvivalent: neoprávnená manipulácia s informáciami)

Zverejnenie osobných informácií (napríklad mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, fotografie) konkrétneho jednotlivca v online priestore bez jeho súhlasu. Názov je odvodený

od skratky „dox“, ktorá znamená dokumenty. Doxing je príkladom šírenia malinformácií.

DÔKAZ SLOBODOU VYJADROVANIA

(anglický ekvivalent: argument of freedom of expression)

Technika, ktorá neoprávnene využíva argument o slobode prejavu k obhájeniu svojich postojov alebo k diskreditácii oponenta. Apel na slobodu slova je sám o sebe nedostatočným spôsobom dokazovania čohokoľvek. Jednotlivec môže tvrdiť, že sloboda slova ho určitým spôsobom oslobodzuje od povinností a následkov spojených s jeho výrokmi. Môže sa brániť kritike svojich tvrdení tým, že obviňuje kritikov z narušovania slobody prejavu, prípadne argumentom o slobode prejavu vopred stavia svoje tvrdenia do pozície, ktorá kritiku nepripúšťa.

DÔKAZNÉ BREMENO

(anglický ekvivalent: burden of proof, latinský ekvivalent: onus probandi)

Povinnosť strany zúčastnenej v spore alebo diskusii dokázať pravdivosť vlastného tvrdenia. Nemožno požadovať od oponenta vyvrátenie tvrdenia, ktorého pravdivosť sám autor odmieta alebo nevie dokázať.

E

ELF

Osoba odhaľujúca dezinformácie, ich pôvodcov a trolov. Opak trola.

EKONOMICKÁ ODOLNOSŤ

(anglický ekvivalent: economic resilience)

Je chápaná ako široký koncept na systémovej úrovni, ktorý pozostáva z bezpečnosti dodávok kritických služieb, produktov a surovín bezpečnosti prístupu na trh, prístup k obchodnej ceste, ekonomickej úrovne na systémovej úrovni, sociálno-ekonomickú bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry.

EXTRÉMIZMUS

(anglický ekvivalent: extremism)

Prejavy a konania vychádzajúce z postojov ideológie krajne vyhrotenej k princípom demokratického právneho štátu, ktoré priamo alebo v určitom časovom horizonte, úmyselným verbálnym alebo fyzickým konaním pôsobia deštruktívne na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty, s cieľom presadiť vlastné ideologické ciele. Medzi charakteristické črty extrémizmu patrí jeho útok na systém základných práv a slobôd garantovaných ústavou a medzinárodnými ľudsko-právnymi dokumentmi, ako aj jeho snaha obmedziť, potlačiť, resp. znemožniť výkon základných práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva definované ich skutočnou alebo domnelou príslušnosťou k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine alebo pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, pohlavie, sexuálnu orientáciu, politické presvedčenie alebo náboženské vyznanie. Extrémizmus sa delí na pravicový, ľavicový, náboženský a extrémizmus zameraný na jednu otázku (napríklad ekologický, separatizmus a pod.).

F

FACT-CHECKING

(slovenský ekvivalent: kontrola faktov)

Proces overovania pravdivosti určitého tvrdenia.

FAKE NEWS

(slovenský ekvivalent: falošné správy)

Informácie, ktoré zámerne napodobňujú formát spravodajstva alebo iného produktu žurnalistiky, pričom ich tvorcovia úmyselne zavádzajú svoje publikum skresľovaním reality.

FALOŠNÁ DEBATA

(anglický ekvivalent: fake debate)

Umelé postavenie argumentov vedy a pseudovedy na rovnakú úroveň, ktoré vytvára falošný dojem o legitímne prebiehajúcej vedeckej diskusii. Reálny konflikt medzi vedou a pseudovedou nie je konfliktom dôkazov, ale konfliktom faktov a fikcie.

FALOŠNÁ DILEMA

(slovenský ekvivalent: falošná voľba, anglický ekvivalent: false choice)

Argumentačný klam, manipulačná technika. Spočíva v prezentovaní iba dvoch (či viacerých) možností výberu ako jediných možných napriek tomu, že existujú aj iné možnosti.

FALOŠNÁ IDENTITA (PROFIL,ÚČET)

(anglický ekvivalent: fake profile, fake account)

Umelo vytvorená identita vystupujúca ako reálna osoba (profil, účet).

FALOŠNÝ ROZHODCA

(anglický ekvivalent: fallacy-fallacy)

Technika v rámci diskusie, kedy sa jej účastník stavia do pozície rozhodcu. Oponenta napríklad obviní z toho, že nemá pravdu, lebo sa dopustil argumentačného faulu. Aj pravdivé stanovisko je možné prezentovať pomocou neplatných premís či argumentov. To, že sa niekto dopustil argumentačného faulu teda zákonite neznamená, že stanovisko, postup alebo tvrdenie, ktoré sa snaží obhájiť, je automaticky nesprávne alebo nepravdivé.

FEED

(slovenský ekvivalent: nástenka, anglický ekvivalent: newsfeed)

Hlavná stránka sociálnej siete, na ktorej sa užívateľovi zobrazujú príspevky od iných užívateľov alebo z iných účtov.

FINLANDIZÁCIA

(anglický ekvivalent: finlandisation)

Záväzok k strategickej neutralite, ktorý môže prijať malá krajina, aby sa vyhla provokáciám zo strany oveľa väčšieho a mocnejšieho suseda. Tento výraz je odvodený od dlhodobej politiky Fínska, ktorou bola donedávna striktná vojenská neangažovanosť, či už na strane Sovietskeho zväzu, resp. Ruska alebo Západu.

FOLLOWER

(slovenský ekvivalent: sledovateľ, sledujúci)

Užívateľ sociálnych médií, ktorý si iný účet alebo iného užívateľa pridá do svojho zoznamu obľúbených užívateľov (t. j. začne ho sledovať). Na základe počtu followerov je možné určiť popularitu sledovaného účtu alebo užívateľa.

G

H

HACKER

(slovenský ekvivalent: heker, počítačový pirát, anglický ekvivalent: hacker)

Osoba neoprávnene prenikajúca do cudzích informačných systémov a databáz pomocou počítačovej techniky najmä s cieľom získať informácie alebo urobiť niečo nelegálne.

HACKERSTVO

(slovenský ekvivalent: hacking, hekerstvo, činnosť hekerov, anglický ekvivalent: hacking)

Neoprávnené prenikanie do cudzích informačných systémov a databáz pomocou počítačovej techniky najmä s cieľom získať informácie alebo urobiť niečo nelegálne.

HACKTIVIZMUS

(anglický ekvivalent: hacktivism)

Činnosť využívajúca počítačovú techniku nezvyčajným alebo ilegálnym spôsobom na dosiahnutie politických cieľov, napríklad formou útokov na webové stránky alebo neoprávneným prenikaním do cudzích informačných systémov. Pojem vznikol spojením slov „hacking“ a „aktivizmus“.

HARD POWER NÁSTROJ

(slovenský ekvivalent: tvrdá sila)

Použitie vojenských a ekonomických prostriedkov na ovplyvnenie správania alebo záujmov iných politických orgánov.

HASHTAG

(slovenský ekvivalent: mriežka, znak #)

Používa sa na vyznačenie kľúčového slova v príspevku na sociálnych sieťach, slúži na uľahčenie vyhľadávania alebo prihlásenie sa k iniciatíve, posolstvu, ako napr. #spolutozvladneme, #WeAreEU.

HOAX

(slovenský ekvivalent: podvod, žart, klamlivá správa)

Virálne šírená falošná správa alebo úmyselné klamstvo. Zväčša má tri typické znaky: naliehavosť, odkaz na iluzórnu autoritu (napr. na policajný zdroj, neexistujúce vedecké výsledky) a žiadosť o šírenie ďalej. Častým zámerom je vyvolanie paniky či strachu.

HODNOVERNÉ POPRETIE

(anglický ekvivalent: plausible deniability)

Schopnosť aktérov, zvyčajne vyšších úradníkov vo formálnom alebo neformálnom systéme riadenia alebo velenia, odmietnuť zodpovednosť za akékoľvek nepriateľské činy spáchané inými v organizačnej hierarchii z dôvodu nedostatku alebo absencie dôkazov, ktoré môžu potvrdiť ich účasť na takomto čine.

HROZBA

(anglický ekvivalent: threat)

Objektívne existujúca možnosť, ktorej naplnenie je schopné spôsobiť negatívny dôsledok.

HYBRIDNÁ HROZBA

(anglický ekvivalent: hybrid threat)

Súbor nátlakových a podvratných činností, konvenčných a nekonvenčných, vojenských a nevojenských metód, ktoré môžu štátne aj neštátne subjekty koordinovaným spôsobom využívať na dosiahnutie konkrétnych cieľov bez formálneho vyhlásenia vojny pod prahom zvyčajnej reakcie. 

Strategickým cieľom týchto hrozieb je oslabenie dôvery verejnosti v demokratické inštitúcie, prehĺbenie nezdravej polarizácie na národnej a medzinárodnej úrovni, spochybnenie základných hodnôt demokratických spoločností, zisk geopolitického vplyvu a moci prostredníctvom poškodzovania ostatných a ovplyvňovania demokratických rozhodovacích procesov.

I

ILÚZIA ZHLUKOVANIA

(anglický ekvivalent: clustering illusion)

Tendencia ľudskej mysle vnášať poriadok do chaotického zhluku navzájom nesúvisiacich javov a vidieť súvislosti alebo trendy medzi udalosťami, ktoré sa objavujú v krátkych časových sledoch, ale v skutočnosti ide o náhodné a navzájom nesúvisiace udalosti. Neschopnosť ľudskej mysle dostatočne si uvedomiť rôznorodosť možností vedie k hľadaniu vysvetlení, ktoré situáciu zjednodušujú alebo vysvetľujú, čo môžu využiť napríklad tvorcovia rôznych konšpiračných teórií.

INDIKÁTOR HYBRIDNEJ HROZBY

(anglický ekvivalent: hybrid threat indicator)

Ukazovateľ používaný na meranie hybridných hrozieb v jednotlivých doménach hybridných hrozieb a trendov ich vývoja za určité obdobie. Indikátormi hybridnej hrozby sú napríklad informačné operácie, propaganda, externý alebo interný politický nátlak na najvyšších štátnych predstaviteľov a štátne inštitúcie, ekonomický alebo energetický nátlak ako rozšírenie politického nátlaku, kybernetické útoky s potenciálom spôsobiť škody veľkého rozsahu, aktivity cudzích spravodajských služieb, ovplyvňovanie etnických, náboženských a kultúrnych menšín a ich manipulácia na politické účely ako aj hrozba použitia vojenskej sily.

INFLUENCER

Verejne známa osoba, ktorej názory sú pre iných smerodajné, resp. ktorá je pre iných vzorom, vďaka čomu môže spravidla na sociálnych sieťach ľahšie spropagovať produkty alebo služby, či ovplyvniť správanie svojich followerov.

INFODÉMIA

(anglický ekvivalent: infodemic)

Nadmerné množstvo pravdivých, ako aj nepravdivých informácií o nejakom probléme alebo jave (choroba, vírus, epidémia, politická kríza, ekologická katastrofa, ekonomická kríza a pod.). Masívne šírenie informácií sťažuje orientáciu v nich a následne aj hľadanie a presadzovanie možných riešení problému. Infodémia prispieva k šíreniu paniky a konšpiračných teórií, k polarizácii spoločnosti a k prehlbovaniu nedôvery v orgány štátnej moci. Slovo vzniklo spojením slov „informácia“ a „epidémia“.

INFORMAČNÁ OPERÁCIA

(anglický ekvivalent: information operation, INFOOP)

Aktivity zamerané na zber informácií a šírenie potenciálne škodlivých informácií o svojom protivníkovi, napríklad s cieľom narušiť demokratický systém a spoločnosť.

INFORMAČNÁ VOJNA

(anglický ekvivalent: information warfare)

Koordinované využívanie informácií a dezinformácií orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami alebo inými subjektmi s cieľom ovplyvniť myslenie a správanie ľudí s úmyslom dosiahnuť výhodu nad protivníkom.

INTEGRITA VOLIEB

(anglický ekvivalent: election/voting integrity)

Záruka, že predvolebná kampaň, organizácia, priebeh a spracovanie výsledkov volieb prebehli v súlade s požiadavkami na ich čestnosť, spravodlivosť a transparentnosť a ich konečné výsledky neboli narušené, napríklad zasahovaním štátnej moci alebo ovplyvňovaním zo strany cudzej moci.

INTERNET VECÍ

(anglický ekvivalent: internet of things, IoT)

Sieť najrôznejších zariadení disponujúcich takým vybavením, ktoré im umožňuje prepojenie a výmenu dát. Môže ísť o rôzne fyzické zariadenia, napríklad domáce spotrebiče, ale aj zložitejšie systémy riadenia a kontroly. Umožňuje vzdialenú kontrolu a zapojenie fyzických vecí do systému riadenia počítača, čím sa stanú časťou skupiny kyberfyzických systémov.

IP ADRESA

(slovenský ekvivalent: adresa internetového protokolu, anglický ekvivalent: IP address, internet protocol address)

Je unikátne číselné označenie každého zariadenia pripojeného k sieti pomocou internetového protokolu. IP adresa slúži na identifikáciu zariadení a správne adresovanie dát (podobne ako poštová adresa slúži na smerovanie listov a balíkov).

IREDENTIZMUS

(anglický ekvivalent: iredentism)

Šovinistické politické hnutie alebo stanovisko požadujúce oddelenie územia od iného štátu a pripojenie k vlastnému na základe reálnej alebo fabulovanej etnickej príslušnosti obyvateľov daného územia alebo niekdajšieho historického spojenia.

J

JEDINÁ PRÍČINA

(slovenský ekvivalent: osamotená príčina, anglický ekvivalent: single cause)

Predpoklad, že určitý jav alebo udalosť má len jednu príčinu, zatiaľ čo príčin môže existovať niekoľko. Ostatné objektívne príčiny a dôvody nezohľadňuje, napr. kvôli tomu, že nevyhovujú argumentačnej línii.

K

KONŠPIRAČNÁ TEÓRIA

(slovenský ekvivalent: konšpirácia, anglický ekvivalent, anglický ekvivalent: conspiracy theory)

Teória, ktorá vysvetľuje udalosť alebo súbor okolností ako výsledok tajného sprisahania (konšpirácie), zvyčajne malou mocnou skupinou osôb. Takouto skupinou má byť zväčša vláda, predstavitelia tajných spolkov, organizácií alebo inštitúcií, jedna alebo viacero spoločne pôsobiacich firiem alebo predstavitelia štátov, národov, náboženstiev, či dokonca mimozemské civilizácie. Konšpiračné teórie odmietajú všeobecne akceptované vysvetlenie udalostí alebo vysvetľujú udalosti, na ktoré pri súčasnom stave poznanie neexistuje objektívna odpoveď.

KLONOVANIE PROFILU

(anglický ekvivalent: profile cloning)

Odcudzenie identity užívateľa vytvorením falošného profilu, pri ktorom sa využijú skutočné osobné údaje, informácie a fotografie zverejnené na profile skutočného užívateľa.

KOGNITÍVNE HACKOVANIE

Aktivity, ktoré zneužívajú myšlienkové procesy. Napríklad je zložité premýšľať racionálne, keď sme vystavení množstvu emócií.

KOTVENIE

(anglický ekvivalent: anchoring)

Rozhodovanie sa jednotlivca na základe prvotne získanej informácie (považovanej za „kotvu“). Informácie, ktoré majú ku „kotve“ bližšie, sa jej prispôsobujú a ďalej pôvodnú informáciu posilňujú. Naopak, tie vzdialenejšie, majú tendenciu smerovať do úzadia, až sa postupne z procesu rozhodovania vytratia. Po prvotnom nastavení „kotvy“ sa všetky budúce argumenty, odhady alebo debaty budú odvíjať práve od nej a vonkajšie podnety či poznatky sú do značnej miery ignorované.

KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

(anglický ekvivalent: critical infrastructure)

Zariadenia, služby a informačné systémy životne dôležité pre obyvateľov a riadenie štátu, ktorých nefunkčnosť alebo zničenie môže ohroziť bezpečnostné záujmy štátu. Do kritickej infraštruktúry patria najmä objekty osobitnej dôležitosti, ďalšie dôležité objekty, vybrané informačné a komunikačné prostriedky, zariadenia na výrobu a zásobovanie vodou, elektrickou energiou, ropou a zemným plynom a ďalšie časti majetku štátu a podnikateľských právnických a fyzických osôb určené vládou SR alebo iným kompetentným orgánom štátnej správy, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie krízových situácií, ochranu obyvateľstva a majetku, na zaistenie minimálneho chodu ekonomiky a správy štátu, ako aj jeho vonkajšej a vnútornej bezpečnosti a ktoré treba špeciálne ochraňovať.

KRITICKÁ ZAHRANIČNÁ INVESTÍCIA

(anglický ekvivalent: critical foreign investment)

Zahraničná investícia, v súvislosti s ktorou vzhľadom na význam cieľovej osoby alebo jej činnosti z pohľadu udržania základných funkcií štátu existuje zvýšené riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť
alebo verejný poriadok Slovenskej republiky.

KRÍZOVÁ SITUÁCIA

(anglický ekvivalent: crisis situation)

Časovo a priestorovo vymedzený alebo ohraničený priebeh javov a procesov po narušení rovnovážneho stavu spoločenských, prírodných a technologických systémov a procesov, ktoré ohrozujú životy ľudí, životné prostredie, ekonomiku, duchovné a hmotné hodnoty štátu alebo regiónu a jeho obyvateľov. Môže narušiť fungovanie inštitúcií verejnej moci.

KRÍZOVÁ SITUÁCIA NEVOJENSKÉHO CHARAKTERU

(anglický ekvivalent: non-military crisis situation)

Všetky typy krízových situácií, ktoré sú spôsobené vplyvom prírodných katastrof, technických a technologických havárií, ako aj pôsobením sociálnych síl bez použitia vojenskej sily.

KRÍZOVÁ SITUÁCIA VOJENSKÉHO CHARAKTERU

(anglický ekvivalent: military crisis situation)

Špecifická krízová situácia, ktorá vzniká v dôsledku hrozby použitia alebo použitím vojenskej sily.

KYBERGROOMER

Útočník zneužívajúci internet na vytvorenie vzťahu so svojou obeťou a získanie jej dôvery s cieľom jej manipulácie, sexuálneho zneužívania, vydierania a pod.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

(anglický ekvivalent: cyber security)

Bezpečnosť kybernetického priestoru.

KYBERNETICKÁ OBRANA

(anglický ekvivalent: cyber defence)

Prostriedky na dosiahnutie a vykonávanie obranných opatrení na odvrátenie kybernetických hrozieb a zmiernenie ich účinkov s cieľom zachovať a obnoviť bezpečnosť komunikačných, informačných alebo iných elektronických systémov alebo informácií, ktoré sú uložené, spracovávané alebo prenášané v týchto systémoch.

KYBERNETICKÝ PRIESTOR

(anglický ekvivalent: cyberspace)

Globálna doména pozostávajúca zo všetkých vzájomne prepojených komunikačných, informačných technológií a iných elektronických systémov, sietí a ich dát vrátane oddelených alebo nezávislých, ktoré spracúvajú, ukladajú alebo prenášajú dáta.

KYBERNETICKÝ ÚTOK

(anglický ekvivalent: cyber attack)

Konanie, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov, súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom sietí a informačných systémov.

L

Ľ

ĽAVICOVÝ EXTRÉMIZMUS

(anglický ekvivalent: left-wing extremism, LEX)

Extrémizmus majúci za cieľ s použitím násilia nahradiť demokratický právny štát za politický systém založený na ideológii komunizmu alebo anarchizmu. Ľavicový extrémizmus má v úmysle odstrániť akúkoľvek formu nerovnosti vo všetkých oblastiach spoločenského života, čo však nakoniec vedie k zániku individuálnej ľudskej slobody a voľby.

M

MALINFORMÁCIA

(slovenský ekvivalent: škodlivá informácia, anglický ekvivalent: malinformation)

Informácia, ktorá je založená na realite, šírená úmyselne s cieľom spôsobiť ujmu, poškodiť povesť inej osoby, napríklad nenávistné prejavy.

MALVÉR

(anglický ekvivalent: malware, malicious software)

Škodlivý softvér, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby poškodil počítač alebo akýkoľvek softvér, ktorý je v ňom nainštalovaný. Softvér alebo firmvér určený na vykonávanie neautorizovaných procesov, ktoré majú nepriaznivý dopad na dôvernosť, integritu alebo dostupnosť informačného systému.

MÉM

(slovenský ekvivalent: meme, anglický ekvivalent: meme)

Vtip vo forme obrázka, krátkeho textu alebo videa, často doplnený a modifikovaný, ktorý sa virálne šíri na sociálnych sieťach. Zvyčajne máva kritický politický alebo spoločenský podtext.

MICROTARGETING

Technika, pri ktorej sociálne médiá dokážu svojim klientom (zadávateľom reklamy alebo iným aktérom) sprostredkovať možnosť zacieliť svoju informačnú kampaň na skupiny používateľov, ktorí budú náchylnejší sa s posolstvami kampane stotožniť. Táto technika je založená na zbere a vyhodnotení údajov, ktoré o preferenciách jednotlivých užívateľov majú sociálne médiá.

MILITANTNÝ AKCELERACIONIZMUS

(anglický ekvivalent: militant accelerationism)

Krajne pravicové hnutie, ktoré si kladie za cieľ zvyšovať interný tlak v spoločnosti a posilňovať jej deliace línie, a tým aj pomocou násilia urýchliť rozvrat demokratického systému alebo spoločenský kolaps.

MISINFORMÁCIA

(slovenský ekvivalent: neúmyselne nepravdivá informácia,nesprávna informácia, anglický ekvivalent: misinformation)

Informácia, ktorá je nesprávna, nepravdivá alebo zavádzajúca, avšak zámerom jej šírenia nie je úmyselne spôsobiť ujmu (na rozdiel od dezinformácie). Napríklad ide o prípady, kedy jednotlivci na sociálnych sieťach v dobrej viere šíria informácie bez toho, aby vedeli o tom, že sú nepravdivé.

MONETIZÁCIA

Zarábanie prostredníctvom webstránky, e-shopu.

N

NARATÍV

Príbeh, ktorý definuje kľúčové hodnoty a posolstvá, za ktorými stojí daná inštitúcia alebo aktér, resp. ktoré presadzuje.

NÁBOŽENSKÝ EXTRÉMIZMUS

(anglický ekvivalent: religious extremism)

Nábožensky motivované postoje a činnosti porušujúce princípy demokratického právneho štátu a základných ľudských práv, orientované na ustanovenie alebo udržanie teokratického systému alebo režimu, kde náboženská hierarchia je najvyšším rozhodovacím a výkonným orgánom, nadradená orgánom zastupiteľskej demokracie. Náboženský extrémizmus využíva náboženstvo k presadzovaniu takých záujmov a cieľov, ktoré vedú k zavedeniu teokratického systému alebo režimu, výraznej intolerancii a potlačovaniu ľudskej dôstojnosti, porušovaniu ľudských práv k osobám iného vierovyznania a potlačovaniu ľudskej dôstojnosti, porušovaniu ľudských práv príslušníkov vlastného náboženského smeru.

NEJEDNOZNAČNOSŤ

(anglický ekvivalent: ambiguity)

Využitie nejednoznačného či nepresného jazyka s cieľom doviesť adresáta informácie k zavádzajúcemu záveru.

NELICHOTIVÁ ASOCIÁCIA

(anglický ekvivalent: guilt by association)

Technika, ktorá obchádza faktickú argumentáciu, útočí na oponenta a snaží sa mu prisúdiť vlastnosť alebo konanie (vytvoriť asociáciu s niečím), ktoré nie sú pre oponenta lichotivé. Ide zväčša o diskreditáciu názorov oponenta na základe jeho príslušnosti k určitej skupine alebo organizácii (napr. predseda strany X je skorumpovaný, osoba A je členom strany X a preto je tiež skorumpovaná). Tým nielenže manipuluje, ale snaží sa na základe tejto asociácie dokázať nepravdivosť oponentovho tvrdenia.

NEPRIATEĽSKÉ INFORMAČNÉ AKTIVITY

(anglický ekvivalent: hostile information activities)

Aktivity, ktorých cieľom je ovplyvniť verejnosť pomocou propagandy, dezinformácií alebo kombináciou týchto aktivít. Za uvedenými aktivitami sa skrýva manipulatívne správanie.

NEPRIATEĽSKÝ NARATÍV

(anglický ekvivalent: hostile narrative)

Zastrašujúci príbeh navrhnutý tak, aby ovplyvnil jednu alebo viaceré skupiny spôsobom, ktorý má negatívny dopad na národnú alebo organizačnú súdržnosť, podkopáva politické alebo bezpečnostné záujmy.

NEVYVRÁTITEĽNOSŤ

(anglický ekvivalent: unfalsifiability)

Snaha o dokázanie pravdivosti (alebo nepravdivosti) určitého argumentu dôkazom, ktorý nie je možné kategorizovať ako pravdivý alebo nepravdivý, nie je ho možné overiť. Najčastejšie ide o motivácie, myšlienky alebo pocity iných ľudí.

O

OBRANA

(anglický ekvivalent: defence)

Súbor činností, opatrení a mechanizmov, síl a prostriedkov na odvrátenie útoku na systém, zabránenie negatívnym vonkajším alebo vnútorným vplyvom ohrozujúcim jeho existenciu, stabilitu a fungovanie.

OBRANA ŠTÁTU

(anglický ekvivalent: national defence)

Súbor činností, opatrení a mechanizmov, prostredníctvom ktorých štát vytvára predpoklady na zachovanie mieru a bezpečnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti. Zabezpečuje nedotknuteľnosť hraníc a splnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a ďalších medzinárodných zmlúv.

OBJEKTIVITA

(slovenský ekvivalent: objektívnosť, anglický ekvivalent: objectivity)

Nestrannosť a neutralita hodnotenia, založená na faktoch, s absenciou zaujatosti/predsudkov. Vnímanie reality, ktoré nie je ovplyvnené osobnými preferenciami, pocitmi, názormi či interpretáciami.

OFENZÍVNY

(slovenský ekvivalent: útočný, anglický ekvivalent: offensive)

Určený na útok.

ODOLNOSŤ

(slovenský ekvivalent: reziliencia, anglický ekvivalent: resilience)

Schopnosť odolávať pokusom o naplnenie hrozieb, minimalizovať dôsledky naplnených hrozieb a obnoviť funkčnosť.

ODOLNOSŤ KYBERNETICKÉHO PRIESTORU

(slovenský ekvivalent: reziliencia kybernetického priestoru, anglický ekvivalent: cyberspace resilience)

Celková technická a procedurálna schopnosť systémov, organizácií a vojenských operácií odolať kybernetickým incidentom a v prípade vzniku ujmy zotaviť sa z nej bez následkov alebo len s akceptovateľnými následkami pre bezpečnosť alebo pokračovanie v plnení úloh.

ODSTRAŠENIE

(anglický ekvivalent: deterrence)

Negatívny motivačný čin, proces odrádzajúci od činov alebo predchádzania udalostí vyvolaním strachu, pochybnosti alebo úzkosti, opatrenia prijaté štátom alebo alianciou štátov s cieľom zabrániť nepriateľskému konaniu iného štátu.

OPERÁCIA POD FALOŠNOU VLAJKOU

(anglický ekvivalent: false flag operation)

Je tajná politická alebo vojenská operácia, ktorá vyzerá, že bola vykonaná skupinou, ktorá za ňu nie je zodpovedná.

OSOBNÝ ÚTOK

(latinský ekvivalent: ad hominem)

Napadnutie, diskreditácia alebo zosmiešnenie argumentujúcej osoby namiesto použitia samotného argumentu. Účelom je umlčanie, odstrašenie alebo odradenie súpera útokom nie na argumenty, ale na jeho/jej osobu.

P

PANSLAVIZMUS

(anglický ekvivalent: panslavism)

Politicko-ideologický smer, ktorého hlavným obsahom je úsilie o zjednotenie slovanských národov pod vládou ruského cárizmu „tak ako všetky slovanské rieky tečú do ruského mora“.

PASPORTIZÁCIA

(anglický ekvivalent: passportisation)

Hromadné cezhraničné udelenie občianstva obyvateľstvu iného štátu distribúciou pasov, spravidla v relatívne krátkom čase.

PHISHING

Metóda, ktorej cieľom je vylákať od iných užívateľov počítačovej siete heslá alebo iné citlivé informácie.

PIATA KOLÓNA

(anglický ekvivalent: fifth column)

Skupina ľudí (s politickým, ekonomickým, náboženským charakterom) navonok vystupujúcich ako súčasť zriadenia alebo štátu, ale v skutočnosti jej aktivity zvyčajne smerujú k jeho oslabeniu či dokonca k deštrukcii samotného štátu.

POLARIZÁCIA

(anglický ekvivalent: polarization)

Cielené prehlbovanie protichodných názorov spoločnosti na určitý problém.

POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

(anglický ekvivalent: political extremism)

Politická ideológia, ktorá spochybňuje a odmieta niektorý zo základných princípov demokratického právneho štátu, trojdielnej štátnej moci či všeobecného volebného práva. Politický extrémizmus namiesto rovnakých práv pre všetkých presadzuje politický a hodnotový systém, v ktorom hodnotu človeka a jeho práva určuje jeho „pôvod“ (rasový, etnický či triedny) alebo sa snaží o obmedzenie výkonu základných ľudských práv. Využíva pritom nástroje demokracie, ako napríklad právo na zhromažďovanie, právo na združovanie, slobodu slova (čím ďalej tým častejšie v online priestore) s cieľom ich zneužitia na odstránenie demokratických princípov zo spoločnosti alebo na útoky a zastrašovanie svojich oponentov.

POLOVOJENSKÁ SKUPINA

(anglický ekvivalent: paramilitary group)

Ozbrojené sily alebo skupiny odlišné od konvenčných ozbrojených síl, ktoré ich však pripomínajú spôsobom organizácie, výbavou, tréningom, pôsobnosťou a úlohami. Patria medzi ne najmä nepravidelné ozbrojené zoskupenia vystupujúce proti štátnej moci (ozbrojené hnutia odporu, povstalci, vzbúrenci, teroristi), milície a samozvaní ozbrojení strážcovia poriadku (vigilantské skupiny), pridružené sily konvenčných ozbrojených síl (nazývané napr. národná garda, prezidentská garda, republikánska garda), vojenská polícia s právomocou aj v civilnej oblasti (žandári, gendarmerie), pohraničná stráž alebo dobrovoľnícke ozbrojené jednotky (domobrana, vojská teritoriálnej obrany).

POST

Príspevok užívateľa zverejnený na sociálnej sieti.

POTEMKINOVA DEDINA

(anglický ekvivalent: Potemkin village)

Zložitá sieť klamlivých štruktúr, ktoré môžu byť využité ako fakty produkujúce aparát pre špecifické naratívy. Online Potemkin village predstavuje sieť webových stránok, ktoré medzi sebou zdieľajú falošné správy a dezinformácie do bodu, kedy je nemožné zistiť pôvod a legitimitu informácie. Tým, že je informácia niekoľkonásobne citovaná, je ťažké ju jednoznačne odmietnuť, keďže je náročné dopátrať sa k prvotnému zdroju.

PRAVDA

(anglický ekvivalent: truth)

Skutočný alebo objektívne platný stav veci, súlad tvrdenia s realitou. Overená, nespochybniteľná alebo zrejmá skutočnosť, zásada či tvrdenie.

PRAVICOVÝ EXTRÉMIZMUS

(anglický ekvivalent: right-wing extremism, PEX)

Ideológia založená na týchto kľúčových zložkách: ultranacionalizmus, xenofóbia, rasizmus, antidemokratické, tzv. antisystémové postoje spojené s volaním po tzv. „silnom štáte“, ktorý musí nahradiť právny štát. Tieto zložky nemusia byť vždy zastúpené spoločne. Základom pravicového extrémizmu je však zásadná myšlienka nerovnosti medzi „nimi“ (najčastejšie: imigranti, etnické a náboženské menšiny) a „nami“, čiže ľuďmi, ktorých definujú cez ich vlastné subjektívne a vykonštruované etnické, rasové, národné, kultúrne alebo náboženské kritériá, čím odmietajú princípy rovnosti vychádzajúce zo základov demokratického právneho štátu. Pravicový extrémizmus sa prezentuje snahou o budovanie kultúrnej jednoty národa a odmietaním politickej plurality, ktorú sa jej prívrženci môžu snažiť dosiahnuť aj prostredníctvom odopierania univerzálnych práv a slobôd ostatným obyvateľom, ich diskriminovaním či degradovaním, a to aj pomocou verbálneho alebo fyzického násilia.

PREBUNKING

(slovenský ekvivalent: preventívne vyvrátenie nepravdivosti tvrdenia)

Preventívne zverejnenie informácie, ktorú môže protivník zneužiť alebo ktorá vopred odhalí jeho zámer. V online prostredí, preventívny debunking dezinformácií ich zverejnením spolu s popretím týchto dezinformácii predtým, ako bude samotná dezinformácia skutočne šírená jej pôvodcom.

PREDSUDOK

(slovenský ekvivalent: predpojatosť, zaujatosť, anglický ekvivalent: bias)

Konkrétna tendencia, sklon, pocit alebo názor, ktorý je predpojatý (urobený vopred) alebo neodôvodnený. Neprimerané uprednostňovanie určitej myšlienky alebo javov, a to spôsobom, ktorý je zvyčajne zaujatý, neférový a poškodzujúci. Môže ísť aj o neprimerane nepriateľské pocity alebo názory voči určitej sociálnej skupine.

PRIAMA ZAHRANIČNÁ INVESTÍCIA

(anglický ekvivalent: foreign direct investment)

Akákoľvek investícia zo strany zahraničného investora, ktorá vedie k vytvoreniu alebo udržaniu trvácnych a priamych väzieb medzi zahraničným investorom a podnikateľom či podnikom, pre ktorého je kapitál určený, s cieľom vykonávať hospodársku činnosť v členskom štáte, vrátane investícií, ktoré umožňujú účinnú účasť na riadení alebo kontrole spoločnosti, ktorá vykonáva hospodársku činnosť.

PRIMING

(slovenský ekvivalent: príprava)

Najmenej intenzívna fáza hybridného pôsobenia. Základným cieľom protivníka je pripraviť podmienky na neskoršie naplnenie svojich strategických cieľov. V tejto fáze sa využíva podvedomé ovplyvňovanie rozhodnutí na základe predchádzajúcich informácií. Dochádza k príprave vedomia príjemcov akceptovať dezinformácie ako autoritatívne a pravdivé, ktorá sa realizuje pravidelným zahlcovaním pozornosti cieľovej skupiny osôb veľkým množstvom dezinformácií šírených rôznymi spôsobmi, napríklad dlhodobým kultivovaním dezinformačných webov, ktoré majú šíriť naratívy protivníka, ktoré sú v rozpore so zahraničnopolitickým smerovaním cieľa.

PROAKTÍVNY

(anglický ekvivalent: proactive)

Konajúci z vlastnej iniciatívy, bez predchádzajúceho podnetu. Opak reaktívneho.

PROAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

(anglický ekvivalent: proactive communication)

Spôsob komunikácie, ktorý vytvára a nastoľuje vlastné témy.

PROPAGANDA

Aktivita, zameraná na šírenie určitej myšlienky, zdôrazňujúca iba jej pozitívne aspekty, šírená s cieľom presvedčiť publikum o jej správnosti. Má spravidla ideologickú, náboženskú, či politickú konotáciu. Na rozdiel od reklamy či propagácie propaganda nemá komerčný rozmer.

PROXY AKTÉR/KONFLIKT

Zástupný aktér/konflikt. Využitie iného aktéra alebo konfliktu na presadenie vlastných bezpečnostných, ekonomických či zahranično-politických záujmov bez priameho či otvoreného angažovania sa v konflikte.

PSYCHOLOGICKÁ OPERÁCIA

(anglický ekvivalent: psychological operation, PSYOP)

Akákoľvek plánovaná činnosť vykonávaná najmä psychologickými metódami s cieľom vyvolať požadovanú psychologickú reakciu v cieľovej skupine ľudí. Účelom je ovplyvniť ich emócie, motívy, myslenie a v konečnom dôsledku ich chovanie.

R

RADIKALIZÁCIA

(anglický ekvivalent: radicalisation)

Je proces narastajúcej akceptácie ideológie, ktorá je v rozpore s demokratickým právnym štátom, jeho ústavnými a legislatívnymi normami, so systémom základných práv a slobôd, s deľbou štátnej moci, nezávislým súdnictvom, slobodou tlače, slobodnými voľbami, rovnosťou pred zákonom, pluralitou politických strán a slobodným a legálnym pôsobením opozície (ďalej len „právny štát“). Počas tohto procesu si jednotlivci alebo skupiny pod vplyvom nejakej formy politického alebo náboženského extrémizmu osvoja nový systém „hodnôt“, ktoré nie sú v súlade s demokratickým právnym štátom a ktoré, okrem iného, stanovujú rovnosť pred zákonom a dôstojnosť každého človeka. S osvojením si konkrétnej formy politického alebo náboženského extrémizmu dochádza k „odklonu“ jednotlivca alebo hnutia od demokratického právneho štátu, čím postupne zvyšuje úroveň stotožnenia sa s určitou formou extrémistickej ideológie a rastie jeho odhodlanie realizovať danú formu politického alebo náboženského extrémizmu v praxi aj použitím násilia, vo finálnej fáze radikalizácie aj použitím prostriedkov terorizmu.

RÁMCOVANIE

(anglický ekvivalent: framing)

Schéma interpretácie reality, zbierka stereotypov, na ktoré sa jednotlivci spoliehajú pri pochopení a reagovaní na javy – ovplyvňuje ich rozhodnutia. Rámcovanie je vytvárané pomocou komunikácie masmédií, politických alebo sociálnych hnutí, politických vodcov a pod. Môže byť pozitívne alebo negatívne, v závislosti od publika a od toho, aký druh informácií sa prezentuje. V zmysle politických účelov sa rámcovanie často používa pre prezentáciu problémov tak, aby sa ako najvhodnejšie riešenie pre danú situáciu javilo práve to, ktoré uprednostňuje vlastné politické záujmy komunikátora.

RANSOMVÉR

(anglický ekvivalent: ransomware)

Druh malvéru, ktorý uzamkne zariadenie prípadne zašifruje obsah, ktorý je na ňom uložený.

REAKTÍVNY

(anglický ekvivalent: reactive)

Reagujúci na udalosť, ktorá sa už stala.

REAKTÍVNA KOMUNIKÁCIA

(anglický ekvivalent: reactive communication)

Spôsob komunikácie, ktorý reaguje na tému alebo udalosť, ktorá sa už stala.

REVIZIONIZMUS

(anglický ekvivalent: revisionism)

V medzinárodných vzťahoch znamená snahu o zvrátenie výsledkov vojen (najmä 1. a 2. svetovej vojny), mierových zmlúv a povojnového usporiadania na nich založeného.

RIZIKO

(anglický ekvivalent: risk)

Miera ohrozenia vyjadrená pravdepodobnosťou vzniku nežiaduceho javu a jeho dôsledkami.

S

SABOTÁŽ

(slovenský ekvivalent: záškodníctvo, diverzia, anglický ekvivalent: sabotage)

Záškodnícka, podvratná činnosť, úmyselné a plánované narušenie funkčnosti či výkonnosti civilného alebo vojenského zariadenia alebo výstroje prostredníctvom jeho poškodzovania alebo zničenia.

SIEGE KULTÚRA

(anglický ekvivalent: siegism, siege culture, nemecký ekvivalent: siegekultur)

Odnož krajne pravicového militantného akceleracionizmu, ktorá sa odvoláva na dielo Siege od Jamesa Masona. Zdôrazňuje nutnosť používať násilie, ktoré má mať ničivý vplyv na denný chod spoločnosti a prispieť k jej kolapsu. Ideologicky je Siege kultúra založená na neofašizme, rasizme a antisemitizme.

SLAMENÝ PANÁK

(slovenský argument: podsunutý argument, anglický ekvivalent: straw man)

Jedna z najrozšírenejších manipulačných techník. Spolieha sa na vytvorenie skreslenej, prehnanej či nesprávne podanej verzie oponentovho argumentu či postoja, voči ktorej následne argumentuje. Ide o metaforu pre vytvorenie vlastného obrazu „nepriateľa“ v podobe zraniteľného slameného panáka. Cieľom tejto techniky je umelo dostať názorového oponenta do pozície, ktorú nemusí vôbec zastávať a proti ktorej je ľahko argumentovať, resp. prisúdiť mu tvrdenia alebo argumenty, ktoré nie sú jeho a následne na tieto útočiť. Častokrát sa objavuje vo forme „takže vy vlastne tvrdíte, že…“.

SMISHING

(anglický ekvivalent: smishing)

Metóda, ktorej cieľom je vylákať pomocou SMS správy heslá alebo iné citlivé informácie.

SOCIÁLNA SIEŤ

(anglický ekvivalent: social network)

Online služba určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi fungujúca predovšetkým pomocou webovej stránky.

SOCIÁLNE HACKOVANIE

Aktivity využívajúce sociálne vzťahy a väzby na ovplyvňovanie osoby.

SOFT POWER NÁSTROJ

(slovenský ekvivalent: mäkká sila)

Použitie nevojenských prostriedkov na ovplyvnenie správania alebo záujmov iných politických orgánov. Nástroje „mäkkej sily“ umožňujú formovať preferencie iných osôb, pričom na rozdiel od hard power nástrojov nepoužíva na dosiahnutie cieľov mocenské donútenie, ale príťažlivosť hodnôt u cieľovej skupiny.

SPAM

Nevyžiadaná mailová správa, ktorá pred niečím varuje, žiada o pomoc alebo sa snaží pobaviť, často vyžaduje ďalšie preposlanie. Vyzerá pomerne dôveryhodne.

SPAMOVANIE

Masívne rozosielanie spamov s určitým cieľom, napr. reklamným.

SPEARPHISHING

Podvodná praktika odosielania e-mailov zdanlivo od známeho alebo dôveryhodného odosielateľa s cieľom prinútiť cieľové osoby k odhaleniu dôverných informácií.

SPOLOČENSKÁ ODOLNOSŤ

(anglický ekvivalent: societal resilience)

Schopnosť spoločnosti odolávať pokusom protivníka umelo vytvárať nové vnútrospoločenské napätie, prípadne eskalovať už existujúce napätie alebo problémy. Ďalším cieľom protivníka je vytváranie atmosféry strachu a ohrozenia a zároveň vytvorenie nedôvery voči schopnosti orgánom štátnej moci prípadné problémy riešiť. Posilňovanie spoločenskej odolnosti je kľúčovou zložkou prístupu v boji proti hybridným hrozbám. Príkladom zvyšovania spoločenskej odolnosti je zvyšovanie schopnosti populácie kriticky myslieť alebo osveta v oblasti šírenia informácií, čo oslabuje vplyv dezinformačných kampaní.

STÁDOVÝ EFEKT

(anglický ekvivalent: bandwagoning, bandwagon effect)

Tendencia prijímať myšlienky a názory, ktoré zastávajú aj ostatní, resp. väčšina.

STALKER

Osoba, ktorá obťažuje svojím nevhodným správaním sa, vyhľadáva nežiadúce kontakty, narušuje súkromie, ktoré môže viesť k pocitom ohrozenia. Aktér, ktorý fanaticky obdivuje známe osobnosti alebo obťažuje expartnera/expartnerku písaním nežiaducich správ, telefonovaním alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

STEREOTYPIZÁCIA

(anglický ekvivalent: stereotyping)

Pevná predstava či predpoklad, že jednotlivci alebo celé skupiny majú bezpodmienečne určité vlastnosti. Vytváranie vopred prijatých očakávaní o “typickom” správaní jednotlivca alebo skupiny.

STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA

(anglický ekvivalent: strategic communication, STRATCOM)

Systematické a koordinované používanie objektívnych informácií verbálnymi a neverbálnymi spôsobmi komunikácie s cieľom napĺňať strategické záujmy štátu.

STREAMOVANIE

(anglický ekvivalent: streaming)

Metóda prenosu obrazu a zvuku zo zdroja ku koncovému používateľovi v reálnom čase. Dáta sú prenášané alebo vysielané prostredníctvom elektronickej siete.

STRED POZORNOSTI

(anglický ekvivalent: spotlight fallacy)

Vytvorenie záveru o niekom či niečom len na základe vlastností, ktoré sú výrazné alebo v strede pozornosti. V mnohých prípadoch je táto technika odvodená od spôsobu, akým médiá spracovávajú informácie. Častokrát podávajú správu len o zaujímavých či dôležitých aspektoch javov, čím prispievajú k vytváraniu skresleného obrazu o realite.

STROJOVÉ UČENIE

(anglický ekvivalent: machine learning)

Podoblasť umelej inteligencie, zaoberajúca sa metódami a algoritmami, ktoré umožňujú programu učiť sa a následne adekvátne reagovať na rôzne vstupné hodnoty bez toho, aby bol na ne explicitne naprogramovaný, iba na základe informácií, ktoré sa sám naučil.

SUGESTÍVNA OTÁZKA

(slovenský ekvivalent: úskočná otázka, anglický ekvivalent: loaded question)

Otázka, ktorá už obsahuje určitý predpoklad či premisu, napríklad vinu. Ide o manipulatívnu vsuvku, ktorá sa za otázku len skrýva a jej účelom je podsunutie určitého naratívu oponentovi alebo publiku. Oponent s ním nemusí súhlasiť, avšak otázka ho zaženie do bezvýchodiskovej situácie.

SÚKROMNÁ VOJENSKÁ SPOLOČNOSŤ

(anglický ekvivalent: private military company, PMC)

Súkromný obchodný subjekt poskytujúci špecializované služby súvisiace s vojnami a konfliktmi vrátane bojových operácií, strategického plánovania, zhromažďovania spravodajských informácií, operačnej a logistickej podpory, poradenstva a výcviku.

SWEEPING

(slovenský ekvivalent: koordinovaná kontrola)

Koordinovaný skríning webových stránok vykonávaný štátnymi orgánmi s cieľom zvýšenia miery dodržovania právnych predpisov a ich následná revízia v prípade nedodržovania právnych predpisov.

Š

ŠEDÁ ZÓNA

(anglický ekvivalent: grey zone)

Priestor, kde sa vedie politická a informačná vojna, pričom sa využíva nejednoznačnosť vnútroštátneho a medzinárodného práva. Činnosti štátu, ktoré škodia inému štátu, pričom právne nejde o vojnové činy (činy pod hranicou ozbrojeného konfliktu).

ŠPIONÁŽ

(anglický ekvivalent: espionage)

Činnosť zameraná na získanie informácií prostredníctvom utajovaných prostriedkov, ktorú zakazujú zákony krajiny, proti ktorej sa činnosť vykonáva.

T

TAGNUTIE

(slovenský ekvivalent: priradenie menovky alebo označenia)

Označenie iných účtov na sociálnych sieťach v príspevku symbolom „@“. Ide o spôsob triedenia údajov, ktorý uľahčuje vyhľadávanie.

TERORIZMUS

(anglický ekvivalent: terrorism)

Úmyselné a systematické využívanie násilných činov, ktoré môžu vzhľadom na svoju povahu alebo kontext vážne poškodiť krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, ak boli spáchané s cieľom závažne zastrašiť obyvateľstvo; alebo neprimerane nútiť vládu alebo medzinárodnú organizáciu, aby vykonali alebo sa zdržali výkonu akéhokoľvek činu; alebo vážne destabilizovali alebo zničili základné politické, ústavné, hospodárske a sociálne štruktúry krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Terorizmus môže
byť činom jednotlivca, skupiny jednotlivcov alebo organizovanej skupiny, ktorí konajú buď samostatne, alebo s podporou štátu. Môže však ísť aj o čin štátu voči svojmu obyvateľstvu (porušovanie ľudských práv, genocída) alebo mať súvislosť s medzinárodným ozbrojeným konfliktom proti civilnému obyvateľstvu nepriateľského štátu (napríklad ničenie infraštruktúry, používanie výbušnín alebo CBRN látok).

TROL

(anglický ekvivalent: troll)

Užívateľ internetu, ktorý svojimi komentármi a správaním sa na internete zámerne provokuje ostatných alebo odvádza diskusiu od pôvodnej témy. Opak elfa.

TROLOVANIE

(anglický ekvivalent: trolling)

Akt zámerného urážlivého alebo provokatívneho správania sa v online priestore s cieľom vyprovokovať čitateľov alebo narušiť priebeh diskusie, alebo odpútať pozornosť a záujem smerom k iným, menej podstatným alebo ku kontroverzným témam.

TU NIEČO NESEDÍ

(anglický ekvivalent: something must be wrong)

Cielené hľadanie skrytého problému aj tam, kde žiadny nie je. Živenie predpokladu alebo viery, že oficiálne informácie sú len klamstvom aj napriek tomu, že tento predpoklad už nie je argumentačne udržateľný.

U

UMELÁ INTELIGENCIA

(anglický ekvivalent: artificial intelligence, AI)

Schopnosť zariadenia prejaviť schopnosti podobné človeku, ako sú uvažovanie, učenie, plánovanie a tvorivosť.

UMELO VYTVORENÝ OBSAH

(slovenský ekvivalent: vyfabrikovaný obsah, anglický ekvivalent: fabricated content)

Klamlivý obsah na internete, ktorý je úplne vymyslený s cieľom oklamať a poškodiť.

UNÁHLENÝ ZÁVER

(anglický ekvivalent: jumping to conclusions, inference-observation confusion)

Vytváranie záveru bez dostatočného zváženia všetkých podstatných a ľahko dostupných dôkazov a okolností. Výsledkom môže byť zdanlivé vyriešenie problému, ktoré je týmto nedostatočným záverom neprávom ospravedlnené.

ÚNOS ŠTÁTU

(anglický ekvivalent: state capture)

Forma systémovej politickej korupcie, v ktorej súkromné záujmy určitých organizovaných skupín zásadne ovplyvňujú rozhodovacie procesy v štáte v ich vlastný prospech a verejná moc tak de facto nie je vykonávaná volenými zástupcami, ale skupinami v pozadí.

V

VEKTOR HYBRIDNEJ HROZBY

Taktika, ktorou sa vedú škodlivé útoky.

VISHING

(anglický ekvivalent: vishing)

Podvodná praktika s využitím telefonického rozhovoru zdanlivo od známeho alebo dôveryhodného odosielateľa s cieľom prinútiť cieľové osoby k odhaleniu dôverných informácií.

VLOGER

Bloger, ktorý svoje príspevky publikuje v podobe videozáznamu.

VPLYVOVÁ OPERÁCIA

(anglický ekvivalent: influence operation)

Koordinovaná, integrovaná a synchronizovaná činnosť, s cieľom ovplyvniť postoje, správanie alebo rozhodnutia cieľovej skupiny ľudí tak, aby boli v súlade so záujmami a cieľmi aktéra.

VYNÚTENÝ KOMPROMIS

(slovenský ekvivalent: falošný kompromis, klam strednej cesty, anglický ekvivalent: false compromise, middle ground fallacy)

Technika na dosiahnutie vlastných záujmov, ktorá využíva tvrdenie, že konečná odpoveď musí byť nájdená v kompromise medzi dvoma stanoviskami. V debate môže byť využitá tak, že niekto úmyselne zastáva radikálnejší postoj, aby si vynútil kompromis a aspoň naoko sa tak čiastočne vzdal svojej pozície.

VYPOVEDANIE VOJNY

(anglický ekvivalent: declare war, declaring of war)

Akt medzinárodného práva, ktorým sa protivníkovi oficiálne oznámi začatie vojenských operácií voči nemu. Odo dňa vypovedania vojny nastáva medzi bojujúcimi stranami vojnový stav, v ktorom sa uplatňujú pravidlá a normy vojnového práva a ktorý má za následok podstatné zmeny v právnej úprave medzinárodných vzťahov medzi bojujúcimi stranami.

Začatie vojny bez jej predchádzajúceho vypovedania je vážnym porušením medzinárodného vojnového práva. Vypovedanie vojny je legálne vtedy, keď je vojna uplatnením práva na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu v ozbrojenom konflikte, a v prípade donucovacej akcie nariadenej Radou bezpečnosti OSN.

VYTRHÁVANIE Z KONTEXTU

(slovenský ekvivalent: výrok bez kontextu, anglický ekvivalent: quote mining)

Vytrhávanie slov a výrokov z relevantných súvislostí alebo kontextu za účelom „dokázať” pravdivosť svojho stanoviska alebo skresliť názory oponenta v diskusii.

W

WHATABOUTISM

(slovenský ekvivalent: ačohentizmus)

Odvrátenie kritiky vytvorením falošnej paralely s podobným, ale nesúvisiacim javom. Ide o snahu zdiskreditovať pozíciu oponenta tým, že je obvinený z pokrytectva bez toho, aby bol priamo vyvrátený jeho argument. Využíva sa argument typu „a čo tí druhí, tí robia to isté“. Technika odpovedá na obvinenie vytvorením protiobvinenia alebo poukázaním na iný problém.

WEAPONIZÁCIA

(anglický ekvivalent: weaponization)

Využitie nevojenských prostriedkov ako zbrane na dosiahnutie mocenských cieľov.

Pri weaponizácii sociálnej siete alebo informačného priestoru dochádza k útočeniu nepriateľskými informáciami na cieľovú skupinu, mobilizácii členov cieľovej skupiny, ako aj k vedeniu informačných operácií s cieľom ovplyvňovať správanie, postoje, nálady a názory cieľovej skupiny.

WESTERNIZÁCIA

(anglický ekvivalent: westernization)

Proces, ktorý zahŕňa prenos hodnôt, spoločenských vzorov a skúseností zo západnej Európy alebo Severnej Ameriky.

WHOLE OF GOVERNMENT APPROACH

(slovenský ekvivalent: celovládny prístup)

Činnosť vykonávaná koordinovane orgánmi štátnej moci s cieľom poskytnúť spoločné riešenie konkrétnych problémov.

WHOLE OF SOCIETY APPROACH

(slovenský ekvivalent: celospoločenský prístup)

Koordinovaná spolupráca medzi orgánmi štátnej moci, súkromným sektorom, akademickou obcou a občianskou spoločnosťou, s cieľom poskytnúť komplexné riešenie konkrétnych problémov.

X

Y

YOUTUBER

Vloger, ktorý publikuje videá na sociálnej sieti YouTube.

Z

ZAHRANIČNÝ INVESTOR

(anglický ekvivalent: foreign investor)

Fyzická osoba z tretej krajiny alebo podnik z tretej krajiny, ktorí plánujú uskutočniť alebo uskutočnili priamu zahraničnú investíciu.

ZAHRANIČNÉ ZASAHOVANIE DO INFORMAČNÉHO PRIESTORU

(anglický ekvivalent: foreign manipulative interference in the information space)

Narušovanie slobodného formovania a vyjadrenia politickej vôle jednotlivcov zahraničným štátnym aktérom alebo jeho agentmi za použitia rôznych manipulatívnych techník a nástrojov, ktoré sa často vykonáva ako súčasť širšej hybridnej operácie.

ZAVÁDZAJÚCA DRAMATIZÁCIA

(anglický ekvivalent: misleading vividness)

Popisovanie ojedinelej udalosti spôsobom, ktorý vytvára dojem, že ide o obvyklý jav. Táto manipulatívna technika na popis udalosti používa dramatický jazyk, ktorý v príjemcovi vzbudzuje emócie. Publikum je ponechané v tom, že daná udalosť sa odohráva často, aj keď uvedený príklad môže byť jediným známym. Môžu proti nemu stáť štatistické dôkazy, ktoré argument vyvracajú, avšak dramatizácia apeluje na emočnú manipulovateľnosť publika, čím argumentu dodávajú vyššiu mieru dôveryhodnosti a akceptácie.

ZAVÁDZAJÚCE SPOJENIE

(slovenský ekvivalent: zavádzajúce spájanie, anglický ekvivalent: false connection)

V kontexte zavádzajúceho online obsahu používanie nadpisov, vizuálov a titulkov, ktoré nepodporujú alebo neodrážajú obsah, ktorý sprevádzajú.

ZAVÁDZAJÚCI KONTEXT

(anglický ekvivalent: false context)

Online klamlivý materiál, v ktorom sú poskytnuté informácie pravdivé, ale v nepresnom alebo
nepravdivom kontexte.

ZRANITEĽNOSŤ

(anglický ekvivalent: vulnerability)

Komplexná vlastnosť odrážajúca slabé miesta systému, jeho zníženú odolnosť proti možnému narušeniu jeho funkcie, poškodeniu alebo zničeniu. Vyjadruje mieru poškodenia systému v prípade vzniku nebezpečného javu.

Použité zdroje:

 • Ako sa brániť proti informačným operáciám? Príručka pre komunikátorov. GLOBSEC. Bratislava, 2020.
 • Giannopoulos, G., Smith, H., Theocharidou, M., The Landscape of Hybrid Threats: A conceptual model. EUR 30585 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021. ISBN 978-92-76-29819-9, doi: 10.2760/44985, JRC 123305.
 • Hybridné hrozby na Slovensku. Polovojenské a extrémistické skupiny. Analýza legislatívy, štruktúr a procesov. GLOBSEC. Bratislava, 2019.
 • Infoslovník. Digital Infospace Security Initiative. Dostupný na www.disi.stratpol.sk/infoslovnik.
 • Koncepcia boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Bratislava, 2020.
 • Koncepcia pre boj Slovenskej republiky proti hybridným hrozbám. Úrad vlády Slovenskej republiky. Bratislava, 2018.
 • Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám (návrh). Úrad vlády Slovenskej republiky. Bratislava, 2020.
 • KULIK, J. (Dez)informácie ako nástroj hybridnej hrozby optikou spravodajských služieb. In: LACA, N., RUBISOVÁ, I. Dezinformácie a právo (úlohy a postavenie bezpečnostných zložiek). Zborník príspevkov. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2022. ISBN 978-80-8054-964-0.
 • Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informačných systémov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov – Akčný plán proti dezinformáciám, JOIN (2020) 36.
 • Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov o akčnom pláne pre európsku demokraciu, COM (2020) 790.
 • Private Military Companies. DCAF Backgrounder no. 04/2006. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2006.
 • Slovník cudzích slov.
  Dostupný na www.slovnik.aktuality.sk/slovnik-cudzich-slov.
 • Slovník kybernetickej bezpečnosti.
  Dostupný na www.cybersec.sk/slovnik-kybernetickej-bezpecnosti.
 • Slovník pojmov spoločnosti ESET.
  Dostupný na www.help.eset.com/glossary.
 • Slovník termínov a definícií NATO. Vydanie 13. SOŠ 3680 AAP-6. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 2021.
 • Synonymický slovník. Dostupný na slovnik.aktuality.sk/synonyma.
 • Štúdia možností a potenciálu technológie „blockchain“ pri zlepšovaní eGovernment riešení. Dostupné na www.ey.com/sk.
 • Terminologický slovník krízového riadenia a zásady jeho používania. Bezpečnostná rada Slovenskej republiky. Bratislava, 2017.
 • csirt.sk
 • dictionary.cambridge.org
 • hcss.nl
 • rand.org
 • un.org
 • websupport.sk
 • Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 497/2022 Z. z. o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum uverejnenia: máj 2023