Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Prehľad sankcií uvalených na Ruskú federáciu 

Castellum.AI: Prehľad sankcií uvalených na Ruskú federáciu

V ostatnom období sa v mediálnom priestore v súvislosti s medzinárodným dianím často vyskytovali pojmy ako sankcie, sankčná politika či sankčný balíček. Čo však pojem medzinárodné sankcie predstavuje a ako súvisí s vojnou na Ukrajine? 

V slovenskej legislatíve je tento pojem definovaný ako „obmedzenie, príkaz alebo zákaz (…) na účely zabezpečenia, udržania a obnovy medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv, boja proti terorizmu…“. Dá sa teda konštatovať, že sankcie sú nástrojom medzinárodného tlaku s cieľom dosiahnuť politické zmeny či zmeny správania sa štátu, proti ktorému sú uplatňované. Narušovanie suverenity a teritoriálnej integrity Ukrajiny zo strany Ruskej federácie viedlo k aplikovaniu mnohých sankčných opatrení proti agresorovi. Zásadným bol v tomto kontexte však najmä február 2022 a ruská vojenská invázia na územie Ukrajiny, na základe ktorej sa drasticky zvýšil počet sankcií, ktoré značná časť liberálnych demokracií (samostatne alebo kolektívne, napr. prostredníctvom EÚ) na Rusko uvalila.

Spoločnosť Castellum.AI vytvorila dátový prehľad týchto sankcií od roku 2014. V ich Russia Sanctions Dashboard je možné nájsť zjednotené a štandardizované údaje z databázy, ktorú Castellum.AI vytvára na základe viac ako 900 sledovaných sankčných zoznamov a iných relevantných zdrojov priamo od subjektov, ktoré tieto dáta publikujú. Samotný prehľad sankcií je aktualizovaný na mesačnej báze a prezentovaný formou prehľadných grafov.

Celkový počet sankcií uvalených na Rusko od februára 2022 

Zdroj: Castellum.AI 

Castellum.AI porovnáva sankčné údaje spred 22. februára 2022 a po tomto dátume, kedy Ruská federácia oficiálne uznala nezávislosť dvoch separatistických republík, Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny, na čo viaceré štáty či zoskupenia štátov reagovali uvalením sankcií. O dva dni neskôr bolo porušovanie medzinárodného práva a územnej celistvosti Ukrajiny zavŕšené už spomínanou inváziou ruských vojenských síl na ukrajinské územie.  

Najviac sankcionované štáty pred a po 22. februári 2022 

Zdroj: Castellum.AI 

Ako vyplýva z uvedených dát, počet sankcií voči Ruskej federácií od februára 2022 zásadne stúpol z takmer 2 700 na viac ako 18 000, na základe čoho nahradila Irán na prvej priečke najviac sankcionovaných štátov sveta. 

Medzinárodné sankcie podľa subjektu, na ktorý boli cielené

Medzinárodné sankcie podľa ich pôvodcu 

Zdroj: Castellum.AI

Z pohľadu kvantity a pôvodcu sankcií proti Ruskej federácii dominujú Spojené štáty americké. Špecifikom je pozícia Európske únie a Francúzska, ktoré je v dátach uvádzané separátne aj napriek tomu, že je členským štátom EÚ. Je to z dôvodu, že Francúzsko, na rozdiel od väčšiny členských štátov, disponuje vlastnými, autonómnymi sankčnými zoznamami. To znamená, že francúzske národné zoznamy a sankčné zoznamy EÚ nie sú totožné, aj keď sa v mnohom prekrývajú.  

V kontexte cielenia sankcií proti Ruskej federácií tvoria majoritu sankcionovaných fyzické osoby. Sankcie na jednotlivcov sú cielené na osoby zodpovedné za podporu, financovanie alebo vykonávanie akcií, ktoré ohrozujú teritoriálnu integritu, suverenitu a nezávislosť Ukrajiny alebo tých, ktorí z takýchto akcií profitujú. Obmedzenia najčastejšie spočívajú v cestovných obmedzeniach a zmrazení majetku. Podobný princíp je uplatňovaný aj pri iných entitách, ktoré zahŕňajú banky, spoločnosti vo vojenských či iných kľúčových odvetviach, politické strany, polovojenské skupiny a pod. 

Štáty uplatňujúce sankcie proti Rusku 

Zdroj: Castellum.AI  

Európska únia a Slovensko

Ako poukazujú dáta, Európska únia je jedným z piatich najvýznamnejších ukladateľov sankcií proti Ruskej federácii. Únia prijala v rozmedzí od februára 2022 do januára 2024 celkovo 12 balíkov sankčných opatrení, ktoré doplňujú existujúce opatrenia uvalené od roku 2014. Sankcie sa celkovo dotýkajú viac ako 2000 fyzických a právnických osôb, pričom v rámci EÚ bol zmrazený ruský majetok v hodnote zhruba za 21,5 miliardy eur. Ruská centrálna banka má zasa v štátoch EÚ a G7 zaistené prostriedky v hodnote asi 300 miliárd eur. Ďalšie zaujímavé metriky či údaje o konkrétnych sankcionovaných subjektoch nájdete na oficiálnych weboch EÚ alebo na mape sankcií EÚ. Slovenská republika uplatňuje sankčnú politiku v súlade s EÚ. Výkon sankcií Slovenskej republiky upravuje zákon č. 289/2016 Z. z., ktorý okrem základných pojmov a oblastí uplatňovania ustanovuje povinnosti fyzických a právnických osôb pri vykonávaní medzinárodnej sankcie a pôsobnosť príslušných ústredných orgánov štátnej správy. 

Sankcie proti Ruskej federácii sa tiež stali predmetom dezinformácií o nefunkčnosti a nízkej efektivite sankčnej politiky EÚ. Ako však poukazujú odborníci z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v sérii Mýty a fakty, sankcie sú nástrojom pôsobiacim z dlhodobého hľadiska, a teda ich dôsledky sa neprejavujú okamžite. Ako príklad je možné uviesť zákaz vývozu vybraných produktov do Ruska, čo predstavuje prerušenie dodávateľského reťazca a postupné vytváranie deficitu, napríklad pri náhradných súčiastkach. Tento deficit však nevzniká ihneď, kreuje sa postupne, s ubúdaním existujúcich zásob. Medzinárodné sankcie sú teda nástrojom, ktorý by mal v dlhodobom horizonte spôsobiť agresorovi dostatočne závažné škody na to, aby prevyšovali zisky z jeho agresívneho správania a odradili ho od ďalšieho konania porušujúceho normy medzinárodného práva. 


Ministerstvo vnútra neberie na seba zodpovednosť za interpretáciu uvedených informácií.  

Tag: Rusko ,sankcie ,zdieľame