Preskočiť na hlavný obsah

Základne informácie

Centrum boja proti hybridným hrozbám: úlohy, úspechy a plány  

Nárast prejavov hybridných hrozieb, ktoré ohrozujú základy demokratického právneho štátu predstavuje jedno z najvážnejších rizík pre bezpečnosť štátu. Jedným z významných zdrojov šírenia hybridných hrozieb v spoločnosti je aj cieľavedomé a dlhodobé šírenie propagandy, dezinformácií a klamlivých informácií, najmä v prostredí internetu, ktoré tvorí živnú pôdu pre nárast antisystémových, antidemokratických politických postojov, ktoré častokrát prerastajú aj do násilných trestných činov. 

 

S cieľom zvýšiť svoje kapacity na efektívne monitorovanie, analýzu a zvyšovanie odolnosti voči hybridným hrozbám  MV SR iniciovalo v roku 2021 prípravu národného projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy“ so zapojením štyroch partnerov – Akadémie PZ, MO SR, MZVEZ SR, ÚV SR. 

 

Cieľom dvojročného projektu je zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS. Súčasťou projektu je aj založenie Centra boja proti hybridným hrozbám (CBHH) v rámci rezortu MV SR, ktoré slúži ako metodické, koordinačné a odborné pracovisko MV SR v danej oblasti. 

 

Hlavné úlohy CBHH: