Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Čo je to OSINT? 

Obsah

Čo je to OSINT?

Napriek obrovskému informačnému presýteniu je možné aj z množstva verejných dát získať informácie, o ktorých ste možno ani netušili, že sa v tomto priestore nachádzajú. Niekedy pritom môže ísť aj o informácie, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť štátu. Aktivita zameraná na získavanie takýchto komplexných údajov z bežne dostupných zdrojov informácií sa zvyčajne označuje ako OSINT. V tomto článkom vám priblížime, čo presne tento pojem predstavuje a aký je jeho význam pre boj proti hybridným hrozbám. 

Pojem OSINT je odvodený z anglického termínu Open Source Intelligence, čo v preklade znamená spravodajstvo z otvorených zdrojov. V praktickej rovine ide najmä o zhromažďovanie informácií z verejných zdrojov, teda z takých, ktoré sú verejne dostupné a nezahŕňajú súkromné či utajované zdroje. Tieto môžu mať rôznu podobu, pričom oficiálny dátový portál Európskej únie uvádza nasledovné kategórie otvorených zdrojov: 

Verejnoprávne médiá – tlačené noviny, časopisy a televízia

Internet – online publikácie a blogy, fóra, webové stránky sociálnych médií a podobne

Verejné vládne údaje – verejné vládne správy, rozpočty, tlačové konferencie, vypočutia a prejavy

Odborné a akademické publikácie – časopisy, konferencie, vedecké práce

Komerčné údaje – komerčné snímky, obchodné a finančné hodnotenia a databázy

Sivá literatúra – technické správy, patenty, obchodné dokumenty, nepublikované práce a bulletiny 

Metódy OSINT-u môžu slúžiť ako cenný prostriedok na získavanie aktuálnych a relevantných informácií z obrovského množstva údajov dostupných vo verejnom priestore. Bezpečnostné a spravodajské zložky zbierali informácie z otvorených zdrojov už dlho predtým, než sa takto zadefinovaný pojem dostal do povedomia širšieho publika a než sa internet stal tak masívne rozšíreným. Digitalizácia však zvýšila objem informačných tokov, priniesla nové typy otvorených zdrojov a umožnila nové formy a nástroje zberu dát a ich vyhodnocovania. Tieto nástroje pritom siahajú od bežných vyhľadávacích funkcií internetových prehliadačov až po spoplatnené nástroje, ktoré umožňujú zber širokého spektra rôznorodých verejných informácií. Dnes už nie je tajomstvom, že tieto metódy používajú aj súkromné spoločnosti  (napr. finančný sektor) v rámci posudzovania kredibility obchodného partnera. Význam dát z verejných zdrojov tiež zdôraznila dostupnosť sofistikovaných technológií na analýzu a vizualizáciu získaných údajov. V Spojených štátoch bola dokonca OSINT-u venovaná samostatná stratégia, ktorá má byť prvým krokom v procese “profesionalizácie” tejto oblasti v americkej spravodajskej komunite. Nové a inovatívne prístupy však zároveň poukazujú na rozsiahlu škálu dát či digitálne stopy, ktoré za sebou nevedome zanechávame v online priestore a ktoré podčiarkujú význam obozretnosti pri nakladaní s údajmi. 

S pojmom OSINT ste sa mohli v nedávnom období mohli stretnúť v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, kedy sú na základe analýzy dát z verejných zdrojov odhadované približné straty bojujúcich strán (napr. bojovej techniky) či identifikované zmeny na frontovej línii. Dáta, ktoré sú tradične neverejné, sú tak získavané analyzovaním čiastkových verejných informácií. Význam OSINT-u v súvislosti v vojenskými konfliktami podčiarkuje aj skutočnosť, že v novembri 2023 zriadil Európsky policajný úrad (EUROPOL) operačnú pracovnú skupinu, ktorá má identifikovať podozrivých z účasti na vojnových zločinoch, zločinoch proti ľudskosti alebo zločinoch genocídy spáchaných na Ukrajine prostredníctvom zhromažďovania a analýzy spravodajských informácií z otvorených zdrojov.  

Aktivity amatérskych OSINT nadšencov z celého sveta v priebehu vojny na Ukrajine poukázali na to, že získavanie informácií z verejných zdrojov môže dnes vykonávať v princípe ktokoľvek, kdekoľvek na svete. Zaujímavým špecifikom je v tomto kontexte ľahká dostupnosť OSINT nástrojov širšej verejnosti. Na internete dnes nájdete množstvo amatérskych skupín, ktorých členovia vykonávajú vlastné overovanie dát a ktoré si navzájom zdieľajú užitočné rady a zistenia v tejto oblasti. Svoje OSINT schopnosti môžete otestovať v rôznych verejných výzvach, napríklad na tejto predvianočnej výzve alebo na cvičeniach od Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). 


Adventný “OSINT” kalendár s 24 výzvami 

Zdroj: https://www.osint4fun.eu/en/ 


OSINT je dôležitou súčasťou boja proti hybridným hrozbám, pre ktorý je dostupnosť včasných a komplexných informácií z aktuálneho diania kľúčová. Využívaním širokého spektra verejných dátových tokov zo sociálnych médií, spravodajských portálov a akýchkoľvek iných otvorených platforiem pomáha analytikom identifikovať, vyhodnocovať a účinne reagovať na hybridné hrozby. Dnes sa v rámci týchto analýz využívajú aj disruptívne technológie, ako je napr. AI, vďaka ktorým vedia predikovať aj udalosti a ich dopady. Prostredníctvom monitorovania informačného prostredia je napríklad možné zvyšovať situačné povedomie o dianí v tomto prostredí, mapovať informačné operácie a kreovať proaktívne opatrenia na prevenciu pred dezinformáciami. Ako praktické príklady využitia OSINT techník pre tvorbu analýz je možné spomenúť aj tematické analýzy od Centra boja proti hybridným hrozbám MV SR uverejnené na našom webe.