Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zahraničné (vládne aj nevládne) iniciatívy zamerané na zvyšovanie odolnosti volieb, resp. zvyšovania povedomia o voľbách

Zahraničné (vládne aj nevládne) iniciatívy zamerané na zvyšovanie odolnosti volieb, resp. zvyšovania povedomia o voľbách

The Brennan Center for Justice a viaceré projekty zamerané na ochranu volieb

The Brennan Center for Justice (Brennanovo centrum pre spravodlivosť) je nestrannícka inštitúcia zameraná na právne a politické otázky sídliaca v New Yorku (Spojené štáty americké), spolupracujúca s právnickou fakultou miestnej univerzity (New York University Law School). Okrem iného realizuje aj program „Defend Our Elections“ (Ochráň naše voľby), ktorého súčasťou je aj program „Election Integrity“ (Integrita volieb) a v rámci neho projekt „Election Misinformation“ (Volebné dezinformácie) zameraný na podporu dôvery vo voľby, resp. boj s tzv. popieračmi volieb (election deniers), ktorí sa snažia systematicky podkopať dôveru vo voľby a znížiť tak volebnú účasť, a to najmä medzi tzv. farebnými voličmi, resp. voličmi z marginalizovaných komunít, čo v prostrední Spojených štátov amerických vychádza z osobitného historického a kultúrneho kontextu. Súčasťou kampane tzv. popieračov volieb, proti ktorým je projekt zameraný, je napríklad aj šírenie klamlivých informácií o volebnom procese a volebných úradníkoch. Dalším programom, ktorý je súčasťou širšieho programu „Defend Our Elections“, je „Election Security“ (Bezpečnosť volieb), v rámci ktorého je pozornosť zameraná najmä na technické prostriedky slúžiace na spracovanie výsledkov hlasovania (vrátane mechanických hlasovacích zariadení typických pre niektoré členské štáty Spojených štátov amerických), ale aj na hlasovacie lístky či zoznamy voličov.

Linky:

 

Freedom House a integrita volieb

Freedom House je organizáciou sídliacou vo Washingtone (Spojené štáty americké), ktorá nie je viazaná na žiadnu z tamojších politických strán, zameranou na boj s hrozbami pre demokraciu a ľudské práva. Okrem iného realizuje aj program „Election Integrity“ (Integrita volieb), ktorého podstatou je boj proti rôznym hrozbám zameraným proti slobodným a spravodlivým voľbám, či už ide o klasické volebné podvody počas hlasovania či o rôzne formy mediálnej manipulácie. Súčasťou programu je aj monitorovanie priebehu volieb a podpora volebnej účasti, najmä vo vzťahu k mládeži. Linky:

 

The Oslo Governance Centre a podpora informačnej integrity vo voľbách.

Súčasťou rozvojového programu Organizácie spojených národov (United Nations Development Programme) je aj inštitút The Oslo Governance Centre zameraný na riešenie otázok vládnutia, ktorý sídli v hlavnom meste Nórska Oslo. The Oslo Governane Centre v rámci svojej činnosti okrem iného realizuje aj program Promoting Information Intefrity in Elections zameraný na podporu informačnej integrity vo voľbách. Cieľom tohto programu je efektívny boj proti informačnému „znečisteniu“, ktoré sa v rámci volieb a volebného procesu v súčasnosti v hojnej miere vyskytuje.

Linky:

 

Secretary of State Oregon a informovanie o voľbách a ich integrite

Jedným z úradov administratívy štátu Oregon, nachádzajúceho sa na severozápadnom cípe Spojených štátov amerických, je Secretary of State, ktorý má okrem iného na starosti aj problematiku volieb a volebnej administratívy. V rámci svojich oficiálnych internetových stránok poskytuje základné informácie o integrite volieb (Election Integrity) určené najmä bežným voličom. Súčasťou týchto informácií, zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti o volebných procesoch a najmä dôvery k nim, je napríklad aj zdôrazňovanie skutočnosti, že zariadenia spracúvajúce výsledky volieb nikdy nie sú zapojené do siete internet či podrobné vysvetlenie všetkých volebných procesov, ktoré v štáte Oregon prebiehajú. Štát Oregon je pritom prvým štátom Spojených štátov amerických, ktorý zaviedol výlučné hlasovanie poštou, a to ešte v roku 1998. Súčasťou informácií zverejnených Secretary of State, Oregon sú preto aj podrobné informácie o spôsobe, akým hlasovanie poštou prebieha. Osobitná pozornosť je venovaná problematike potenciálnych volebných podvodov, a to s cieľom zvýšiť dôveru voličov k volebné procesy.

Linky

 

Univerzita East Anglia a projekt volebnej integrity

Univerzita East Anglia, pôsobiaca v meste Noriwch v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska tiež zastrešuje projekt zameraný na integritu volieb. Projekt „The Electoral Integrity Project“ realizuje jej Oddelenie politických vied a ekonómie (Department of Political Sciences and Economics), a to v spolupráci s ďalšími inštitúciami, vrátane zahraničných akademických inštitúcií. Patrí k ním napríklad Royal Military College of Canada či Queenʼs University, obe pôsobiace v Kanade. Projekt je orientovaný na skúmanie toho, či voľby spĺňajú medzinárodné štandardy volebnej integrity. Konkrétne sa zameriava na rozvíjanie koncepcií a teórií týkajúcich sa integrity volieb, zhromažďovanie empirických dát o integrite volieb a monitorovanie a porovnávanie integrity volieb na medzinárodnej úrovni. K výstupom tohto dlhodobého projektu patrí viacero kníh a recenzovaných odborných článkov publikovaných v prestížnych časopisoch zameraných na výskum volieb v interdisciplinárom kontexte (Electoral Studies a Election Law Journal).

Linky:

 

Európska komisia a odolnosť volebných procesov

Európska komisia, ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie, sa v rámci svojich úloh tiež venuje problematike odolnosti volených procesov, predovšetkým v rámci iniciatívy „Odporúčanie o dolných volebných procesoch a voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024“. Cieľom tejto iniciatívy je presadzovať opatrenia na podporu širokej a inkluzívnej volebnej účasti v nasledujúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sú plánované na 2024. Volebná účasť pri eurovoľbách je pritom dlhodobo pomerne nízka, pričom na Slovensku ešte výraznejšie. Súčasťou iniciatívy Európskej komisie je aj podpora opatrení na posilnenie bezpečnosti volieb a ich odolnosti, a to tak na úrovni Európskej únie ako celku, ako aj na vnútroštátnej úrovni jednotlivých členských štátov. Iniciatíva je jedným z dôsledkov správy o stave Európskej únie za rok 2022, ktorá bola prezentovaná predsedníčkou Európskej Komisie Ursulou von der Leyen, resp. je súčasťou balíka opatrení prijatých v dôsledku tejto správy. V predmetnej správe o stave Európskej únie bola prezentovaná snaha o obranu demokracie v Únii, resp. v jej členských štátoch, a to najmä voči skrytému zahraničnému vplyvu.

Linky:

 

National Democratic Institute a volebné dezinformácie a integrita volieb

National Democratic Institute je nezisková nevládna organizácia, ktorá sa neviaže na žiadnu politickú stranu, sídliaca vo Washingtone (Spojené štáty americké). Svoju činnosť orientuje najmä na vybrané štáty latinskej Ameriky, Afriky, Ázie a strednej a východnej Európy. V rámci jedného zo svojich projektov sa venuje aj problematike dezinformácií a pôsobenia sociálnych sietí vo vzťahu k volebnej integrite. V rámci tohto projektu vypracovala usmerňovací dokument popisujúci základné aspekty problematiky dezinformácií spojených s voľbami a volebnými procesmi. Tento dokument sa napríklad venuje rozdielom medzi informáciami, ktoré sú falošné a šírené s cieľom spôsobiť škodu (disinformation); informáciami, ktoré sú falošné no nie sú šírení s cieľom spôsobiť škodu (misinformation) a informáciami, ktoré sú pravdivé, no sú šírení spôsobom a s cieľom škodu spôsobiť (malinformation).

Linky:

 

Nadácia Kofiho Annana a integrita volieb

Nadácia Kofiho Annana, pomenovaná podľa bývalého Generálneho tajomníka Organizácie spojených národov, predstavuje neziskovú a nezávislú organizáciu sídliacu v Ženeve (Švajčiarsko), ktorej misiou je pomáhať budovať mierové, demokratické a odolné spoločnosti. Súčasťou činnosti Nadácie Kofiho Annana je aj iniciatíva „Volebná integrita“ („Electoral Integrity Initiative“), ktorá vytvára neformálnu sieť rôznych jednotlivcova organizácií zdieľajúcich spoločný záujem o neriešené politické výzvy podkopávajúce voľby a volebné procesy, a to najmä v krajinách, ktoré sa nedávno vymanili z dlhotrvajúcej politickej nestability, prípadne ktoré ju stále ešte zažívajú. Činnosť iniciatívy podporujú aj viacerí bývalí politici, ako je bývalý britský premiér Gordon Brown, bývalý predseda vlády Portuglska José Manuel Barroso či Švédska Carl Bidt.
Linky:

 

European Centre for Electoral Support a podpora volebnej integrity

European Centre For Electoral Support je neziskovou organizáciou sídliacou v Bruseli (Belgicko), ktorá bola založená v rok 2010. Od roku 20212 poskytuje osobné aj dištančné školenia orgánom riadiacim voľby a volebné procesy vo viacerých krajinách, najmä v štátoch Hospodárskeho spoločenstva stredoafrických štátov (ECCAS). Organizácia však realizovala aj ďalšie projekty, a to ak v Afrike, ako aj v európskych krajinách (Taliansko, Portugalsko či Španielsko). Jedným z projektov organizácie je aj projekt na podporu volebnej integrity v Afrike („Pro-Electoral Integrity: Project in Support to Electoral Integrity in Africa“), ktorý je realizovaný v spolupráci s talianskym ministerstvom zahraničných vecí. Cieľom tohto projektu je prispievať k mieru a bezpečnosti prostredníctvom rozvoja hodnôt týkajúcich sa integrity vo volebných procesoch, a to najmä posilňovaním kapacít jednotlivých volebných orgánov.

Linky:

Tag: voľby ,voľby 2023