Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie zdroje

Zoznam ďalších online zdrojov a organizácií v oblasti hybridných hrozieb 

Národné bezpečnostné analytické centrum – NBAC

NBAC je analytické, komunikačné a kooperačné pracovisko SIS s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti bezpečnostných hrozieb. Medzi jeho hlavné úlohy patrí príprava komplexných analytických hodnotení bezpečnostných incidentov na základe hlásení prijatých od štátnych orgánov SR, monitorovanie bezpečnostnej situácie v SR z odkrytých zdrojov a poskytovanie analytických produktov o bezpečnostných hrozbách v SR určeným príjemcom. NBAC funguje ako analytické pracovisko založené na aktívnej participácii rozhodujúcich štátnych orgánov SR, ktoré pôsobia v bezpečnostnej oblasti.  

Web: https://www.nbu.gov.sk/urad/o-urade/hybridne-hrozby-a-dezinformacie/hybridne-hrozby/index.html

Stránka Národného bezoečnostného úradu venovaná hybridným hrozbám

Národný bezpečnostný úrad zastrešuje mnoho aktivít a medzi nimi je aj boj s hybridnými hrozbami a dezinformáciami.  Nadväzuje tak na celoštátne aj celoeurópske úsilie.  Úlohou Národného bezpečnostného úradu je systematicky sledovať, vyhodnocovať, analyzovať a reagovať na aktivity, ktoré majú potenciál polarizovať spoločnosť, vnášajú neistotu, a tým podkopávajú legitimitu, dôveryhodnosť, akcieschopnosť štátnych inštitúcií a demokratický ústavný poriadok a majú tak negatívny vplyv na realizáciu bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. 

Web: https://www.nbu.gov.sk/urad/o-urade/hybridne-hrozby-a-dezinformacie/hybridne-hrozby/index.html

Stránka Rady pre mediálne služby na nahlasovanie problematického obsahu

Rada pre mediálne služby je orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu.

Web: https://rpms.sk/formular-na-podanie-podnetu-na-preverenie

Inštitúcie v krajinách EU a NATO 

Centrum proti hybridním hrozbám MV ČR

Odborné analytické a koncepčné pracovisko, ktorého činnosť je zameraná na národno-bezpečnostné hrozby pre Českú republiku v oblasti vnútornej bezpečnosti, ako sú zahraničné vplyvy a dezinformácie ovplyvňujúce vnútornú bezpečnosť alebo verejný poriadok, bezpečnostné aspekty migrácie, zvyšovanie odolnosti verejnej správy a ďalších subjektov voči zahraničným vplyvom a pod. Centrum bolo zriadené na základe odporúčaní Auditu národnej bezpečnosti, ktoré schválila vláda ČR.

Web: https://www.mvcr.cz/chh/

Európske centrum výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám (Hybrid CoE)

Hybrid CoE je autonómna medzinárodná sieťová organizácia na boj proti hybridným hrozbám. Centrum bolo založené v roku 2017 prvými 9 členmi, NATO a EÚ a nachádza sa vo fínskych Helsinkách. Slovensko sa oficiálne stalo 28. členom Hybrid CoE v auguste 2020 a dnes má centrum už 33 členov. Hybrid CoE organizuje školenia a cvičenia, usporadúva semináre pre tvorcov politík a odborníkov z praxe a vydáva biele knihy a analýzy o hybridných hrozbách.

Web: https://www.hybridcoe.fi/  
Twitter: https://twitter.com/HybridCoE 

Centrum výnimočnosti NATO pre strategickú komunikáciu (NATO StratCom CoE)

NATO StratCom CoE je medzinárodná organizácia s mnohonárodnou štruktúrou a akreditáciou NATO, ktorá nie je súčasťou veliteľskej štruktúry NATO, ani nie je podriadená žiadnemu inému subjektu NATO. NATO StratCom CoE so sídlom v lotyšskej Rige prispieva k zlepšeniu strategických komunikačných kapacít v rámci Aliancie a spojeneckých krajín poskytovaním analýz, poradenstva, tréningov a praktickej podpory. Centrum bolo založené v roku 2014 a Slovensko je jeho členom od roku 2019.

Web: https://stratcomcoe.org/  
Twitter: https://twitter.com/STRATCOMCOE  

EUvsDisinfo

EUvsDisinfo je vlajkovým projektom pracovnej skupiny East StratCom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vznikol v roku 2015 s cieľom lepšie predvídať, riešiť a reagovať na prebiehajúce dezinformačné kampane Ruskej federácie, ktoré ovplyvňujú Európsku úniu, jej členské štáty a krajiny v našom susedstve. Hlavným cieľom EUvsDisinfo je zvýšiť informovanosť verejnosti o dezinformačných operácií Kremľa a pomôcť občanom v Európe i mimo nej rozvíjať odolnosť voči digitálnym a mediálnej manipulácii. EUvsDisinfo pravidelne publikuje newsletter #DisinfoReview ako aj mnohé de-bunky a prevádzkuje databázu vyše 15 000 dezinformácií z Kremľa. 

Web: https://euvsdisinfo.eu/  
Twitter: https://twitter.com/EUvsDisinfo  

GCS medzinárodné (GCSI)

GCSI je súčasťou britskej vládnej komunikačnej služby (Government Communication Service), ktorá slúži ako profesijný orgán pre komunikátorov vo verejnej správe UK pracujúcich na ministerstvách, v agentúrach a nezávislých orgánoch. GCSI spolupracuje s partnerskými vládami a za účelom rozvíjať komunikačné kapacity a poskytovať prvotriednu komunikáciu v oblasti verejných služieb, ktorá podporuje národné priority, umožňuje efektívne a účinné fungovanie verejných služieb a zlepšuje život ľudí. 

Web: https://www.gov.uk/government/organisations/civil-service-government-communication-service  
Twitter: https://twitter.com/ukgovcomms  

Centrum globálnej angažovanosti USA (GEC)

GEC patrí pod Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických a jeho hlavnou úlohou je koordinovať úsilie federálnej vlády USA o rozpoznanie, pochopenie, odhalenie a boj proti zahraničnej štátnej a neštátnej propagande a dezinformáciám. GEC buduje s vzťahy s partnermi, zaoberá sa analytickou činnosťou a výskumom (aj v spolupráci s externými partnermi – CBHH MV SR a SITCEN ÚV SR sú napr. spoluautormi Správy o rodovo podmienených dezinformáciách) a taktiež pracuje v oblasti programov a kampaní.   

Web: https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-public-diplomacy-and-public-affairs/global-engagement-center/  
Twitter: https://twitter.com/TheGEC  

Viginum – Francúzska služba ochrany pred zahraničným digitálnym ovplyvňovaním

je technická a operačná služba štátu zodpovedná za ostražitosť a ochranu pred zahraničným digitálnym ovplyvňovaním. Táto služba s národnou pôsobnosťou, ktorá je súčasťou Generálneho sekretariátu obrany a národnej bezpečnosti (SGDSN), bola vytvorená 13. júla 2021

web: https://www.sgdsn.gouv.fr/viginum

Mimovládne organizácie a iniciatívy

Nezávislé overovanie faktov na facebooku- AFP Fact Check – Fakty (afp.com) 
Kempelenov inštitút inteligentných technológií KINITKInIT – Harnessing research for humans & industries
Globsec – https://www.globsec.org/sk
Vulnerability Index – https://www.vulnerabilityindex.org/
Infosecurity – https://infosecurity.sk/
Konspiratori.sk  -zoznam problematických webstránok šíriacich dezinformácie – https://konspiratori.sk/
Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) – https://cedmohub.eu/sk/
Truedem – https://www.truedem.eu/
Digital Forensics Lab DFRLab – DFRLab
Bellingcat bellingcat – the home of online investigations
GMF Alliance for securing democracy  Alliance For Securing Democracy (gmfus.org)