Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

Zdieľame: Správa EEAS o hrozbách manipulácie s informáciami a zasahovaní zo zahraničia

Obsah

Európska služba pre vonkajšiu činnosť:

Správa o hrozbách manipulácie s informáciami a zasahovaní zo zahraničia

(originálny názov: EEAS Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats)

V dobe charakterizovanej digitalizáciou a vzájomnou prepojenosťou sa informačné prostredie stalo bojiskom a zároveň priestorom pre aktérov, ktorí sa polarizáciou spoločností, ovplyvňovaním ich verejnej mienky či snahami o spochybňovanie ich základných hodnôt pokúšajú dosiahnuť vlastné strategické ciele a zvýšiť svoj mocenský vplyv. Táto problematika sa pritom nedotýka len národných štátov, no obeťou takéhoto pôsobenia sa môžu stať aj celé spoločenstvá. 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) preto začala publikovať Správu ESVČ o hrozbách manipulácie s informáciami a zasahovaní zo zahraničia. Vydaním svojej úvodnej správy v roku 2023 a následnej aktualizácie v roku 2024 poskytla ESVČ kľúčový pohľad na taktiky, aktérov, dôsledky, no najmä na možné prístupy v boji proti tomuto fenoménu v európskom kontexte.  

Čo však presne predstavuje fenomén manipulácie s informáciami a zasahovania zo zahraničia? 

Samotná ESVČ označuje tieto pojmy kolektívne ako konanie, ktoré zámerne, koordinovane a manipulatívne realizujú štáty a neštátni aktéri s cieľom ohroziť alebo negatívne ovplyvniť hodnoty, postupy a politické procesy. Za zmienku tiež stojí definícia zo Slovníka hybridných hrozieb, ktorý definuje príbuzný pojem zahraničné zasahovanie do informačného priestoru ako „narušovanie slobodného formovania a vyjadrenia politickej vôle jednotlivcov zahraničným štátnym aktérom alebo jeho agentmi za použitia rôznych manipulatívnych techník a nástrojov, ktoré sa často vykonáva ako súčasť širšej hybridnej operácie.“ Kľúčovými faktormi sú teda koordinovanosť, manipulatívny charakter postupov a účasť aktéra, ktorého pôvod či podpora pochádza zo zahraničia

Ďalej budeme pre manipuláciu s informáciami a zasahovanie zo zahraničia využívať pojem FIMI, teda medzinárodne používanú skratku, vychádzajúcu z anglického Foreign Information Manipulation and Interference

Pravidelné publikovanie správy o FIMI z dielne ESVČ vyplýva zo Strategického kompasu pre bezpečnosť a obranu EÚ, ktorý ako jeden z cieľov v roku 2022 deklaroval vytvorenie mechanizmu na „systematické zhromažďovanie údajov o incidentoch, aby sme dosiahli spoločné vnímanie v otázke manipulácie s informáciami a zasahovania zo zahraničia“. V Prvej správe ESVČ o hrozbách manipulácie s informáciami a zasahovaní zo zahraničia z roku 2023 bola popísaná pilotná analýza 100 zachytených FIMI incidentov z konca roka 2022. ESVČ zároveň ponúkla spoločný prístup, ktorý by v boji proti FIMI mohla využívať tzv. „komunita obrancov“, ktorú v tomto prípade chápeme ako jednotlivcov, vedeckú obec, občiansku spoločnosť a vlády, usilujúce sa o pochopenie, detekciu a efektívnu reakciu na incidenty informačnej manipulácie a zasahovania zo zahraničia. Úlohou všetkých členov komunity obrancov je posúdiť, akú úlohu zohrávajú a môžu zohrať v boji proti FIMI. 

Druhá správa z januára 2024 deklaruje, že externí aktéri sa v priebehu predchádzajúceho roka aj naďalej pokúšali podkopávať kredibilitu demokratických inštitúcií a podporovať spoločenskú polarizáciu v členských štátoch EÚ. Viditeľnými boli najmä snahy Ruska pri obhajovaní svojej agresie proti Ukrajine či aktivity Číny v ovplyvňovaní verejnej mienky pre vlastné politické a ekonomické záujmy. Táto správa vychádza už z viac ako 750 incidentov detekovaných v roku 2023. Zároveň nadväzuje na prvú správu a ponúka komplexný rámec reakcie, ktorý pomáha všetkým zainteresovaným aktérom účinnejšie spolupracovať v boji proti manipulácii s informáciami. 

Rámec reakcie na FIMI je kľúčovým prvkom druhej správy a návodom, ako môžu obrancovia predchádzať útokom, reagovať na ne a zároveň neustále zlepšovať svoju bezpečnosť do budúcna. Rámec môžu používať rôzne typy subjektov a môže byť prispôsobený individuálnym zdrojom a možnostiam. Pozostáva z troch hlavných prvkov.  

1. Medzidoménová analýza na pochopenie širších a komplexných súvislostí, 

2. prispôsobené opatrenia, ktoré vyplývajú z analýzy minulých FIMI útokov a včasnej identifikácie aktuálneho útoku. Tieto môžu mať preventívny, reaktívny a po útoku adaptívny charakter, 

3. mechanizmus kolektívnej reakcie. 

Zaujímavosťou je, že správa ja orientovaná najmä do kontextu ochrany volebných procesov, nakoľko sa má v roku 2024 uskutočniť vo svete veľké množstvo volieb, napríklad voľby prezidenta SR či voľby do európskeho parlamentu. Preto je kľúčové začať s prípravou na útoky FIMI čo najskôr, aby sa čo najviac zvýšila pripravenosť a minimalizovalo riziko zasahovania zo zahraničia. 

Mnoho ďalších zaujímavých informácií o hrozbách manipulácie s informáciami a zasahovaní zo zahraničia nájdete v správach ESVČ: 

(Správy sú dostupné v anglickom jazyku)


Ďalšie dôležité dokumenty EÚ o dezinformáciách a hybridných hrozbách nájdete na webe hybridnehrozby.sk v časti “Dokumenty“.

Tag: ,zdieľame