Preskočiť na hlavný obsah
Aktualita

EU-Hybnet: Posilňovanie celoeurópskej siete na boj proti hybridným hrozbám

Obsah

EU-Hybnet

V máji 2020 bol spustený päťročný projekt Posilňovania celoeurópskej siete na boj proti hybridným hrozbám, známy ako EU-Hybnet. Cieľom tohto jedinečného projektu je rozvoj a posilnenie existujúcej európske siete na boj proti hybridným hrozbám a zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti, čím by sa mali doplniť medzery v znalostiach, riešiť potreby participantov a posilniť kapacity alebo výskumné, inovačné a vzdelávacie úsilie týkajúce sa problematiky hybridných hrozieb. Za týmto účelom sú hlavnými úlohami projektu najmä monitoring vývoja v oblasti výskumu a inovácií v súvislosti s hybridnými hrozbami, vytvorenie podmienok na posilnenie interakcií s odborníkmi z praxe, priemyslu a akademickej obce a podpora budovania kapacít európskych odborníkov z praxe a iných relevantných aktérov v oblasti hybridných hrozieb a výmena poznatkov medzi nimi.

Koordinátorom projektu je fínska Univerzita aplikovaných vied Laurea. V rámci projektu prichádza k úzkej spolupráci najmä s Európskym centrom excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám a Spoločným výskumným centrom Európskej komisie, pričom na projekte participuje celkovo 25 partnerov zo 14 štátov. Toto zoskupenie zahŕňa 12 partnerov z praxe a zvyšok účastníkov reprezentujúcich odvetvia priemyslu, podnikania, vzdelávania a iné organizácie.

  • EU-Hybnet sa orientuje na 4 hlavné témy:
    • Budúcnosť hybridných hrozieb – súvisiaca s nevyhnutnosťou analýzy trendov a zmien v bezpečnostných témach
    • Kybernetika a technológie budúcnosti – kľúčové zložky, ktoré umožňujú vznik nových a inovatívnych foriem hybridného pôsobenia, no zároveň umožňujú tvorbu silných nástrojov na boj proti nemu
    • Odolnosť civilistov, miestna úroveň a štátna správa – tvorba opatrení na budovanie odolnosti populácie a jej dôvery k štátnym inštitúciám. Zásadný význam pritom môžu zohrať lokálne orgány na úrovni miestnej správy, ktorých rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život bežných ľudí.
    • Informácie a strategická komunikácia – informácie, strategická komunikácia a propaganda patria medzi oblasti, ktoré sa spájajú s hybridnými hrozbami najčastejšie

Celoeurópska sieť, ktorú EU-Hybnet vytvára je každoročne rozširovaná o nových členov, teda aktérov z radov odborníkov z praxe, akademikov, priemyslu, podnikania či mimovládnych organizácií v rámci EÚ, ktorí sú relevantní pre boj proti hybridným hrozbám. V súčasnosti má sieť 120 členov, z čoho 5 zo Slovenskej republiky. Na aktivitách projektu participuje v rámci slovenského rezortu vnútra tiež Centrum boja proti hybridným hrozbám, ktoré malo možnosť prezentovať svoje aktivity, výstupy a doterajšie úspechy na poslednom workshope, ktorý bol organizovaný v rámci projektu vo Valencii.

Projekt je financovaný z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Ďalšie informácie o EU-Hybnet a zaujímavé výstupy projektu nájdete tu.